Skip to: Engelse intramurale ggz-instellingen hebben stappen gezet naar op herstel gerichte behandeling

Kenniscentrum Phrenos website

Engelse intramurale ggz-instellingen hebben stappen gezet naar op herstel gerichte behandeling

Volgens de regelgeving en richtlijnen zijn ggz-instellingen in Engeland en Wales o.a. verplicht om het persoonlijke herstel van elke patiënt te bevorderen. Volgens sommige kwaliteitscommissies is de focus in de Engelse ggz meer op risicovermijding dan op herstel gericht. In deze Britse mixed methode studie werd gezocht naar bevorderende en belemmerende factoren voor een op herstel gerichte zorgplanning bij zes afdelingen voor acute intramurale ggz-zorg. Data werden verzameld door het afnemen van vragenlijsten (n hulpverleners=290; n cliënten= 301) en het houden van interviews (n hulpverleners=31; n cliënten= 36; n familieleden= 10). De volgende meetinstrumenten werden afgenomen: de Recovery Self-Assessment Scale (RSA) (cliënten; hulpverleners en familieleden); de Scale To Assess the Therapeutic Relationship (STAR-P en STAR-C) (cliënten en hulpverleners); de Empowerment Scale (ES) (cliënten) en de Views of Inpatient Care Scale (VOICE) (cliënten). De semi-gestructureerde interviews dienden om de opvattingen van de deelnemers met betrekking tot zorgplanning en coördinatie, veiligheid en risico, en herstel en persoonsgerichte zorg in beeld te krijgen. Tussen de zes onderzochte paviljoenen waren de verschillen soms erg groot. Bij de cliënten was er een duidelijk verband tussen hoge ervaren op herstel gerichte zorg en hoge ervaren kwaliteit van de zorg. De cliënten ervoeren over het algemeen dat de hulpverleners betrokken zijn en hen met respect behandelen. Voor de hulpverleners was er een matige correlatie tussen een hersteloriëntatie en de ervaren kwaliteit van de therapeutische relatie. De hulpverleners beoordeelden de kwaliteit van therapeutische relatie hoger dan de cliënten. Dat heeft wellicht te maken met de spanningen en de angsten van de pas opgenomen cliënten. Het beheersen van risico’s was belangrijk voor de hulpverleners. Cliënten waren er zich van bewust dat bepaalde maatregelen voor hun veiligheid werden genomen. De cliënten voelden zich echter vaak niet betrokken bij de opstelling van hun behandelplannen.
Coffey M, Hannigan B, Barlow S, Cartwright M, Cohen R, Faulkner A, Jones A, Simpson A. (2019). Recovery-focused mental health care planning and co-ordination in acute inpatient mental health settings: a cross national comparative mixed methods study. BMC Psychiatry. Apr 16;19(1).

Back To Top