Skip to: Eigen team belangrijkste referentiepunt voor competentie

Kenniscentrum Phrenos website

Eigen team belangrijkste referentiepunt voor competentie

In de klinische praktijk van de Ggz werken verpleegkundigen steeds meer samen met ervaringsdeskundigen. Maar het is niet bekend hoe ze tegen hun eigen rollen en competenties aankijken. Het doel van deze Belgische kwalitatieve studie (n=20; 12 verpleegkundigen, 8 ervaringsdeskundigen) was om inzicht te krijgen hoe beide beroepen hun eigen rol en competentie in concrete situaties beoordelen om zo vast te kunnen stellen in hoeverre hun bijdrage aan het hulpverleningsproces van elkaar verschilt. De data werden verzameld door de deelnemers case-reports te laten schrijven over hun klinische praktijk met een reflectieverslag waarin ze moesten aangegeven waarom bepaalde besluiten genomen waren en of ze tevreden over hun eigen optreden waren. In totaal werden 132 case-reports in de analyse meegenomen. Om de validiteit van het onderzoeksproces te waarborgen werden thick description (=gedetailleerde omschrijvingen geven), audit trail, investigator triangulation en peer review ingezet. In meer dan de helft van de case-reports vinden de verpleegkundigen dat ze als een competente professional hebben gehandeld. Ze voeren o.a. de volgende taken en competenties uit: patiënten ondersteunen na een confronterende therapie, omgaan met therapieontrouw en omgaan met grensoverschrijdend gedrag. Ze evalueerden hun optreden voornamelijk als in overeenstemming met de werkinstructies, afgestemd op hoe het team erover denkt en gericht op het verzekeren van veiligheid en controle. De ervaringsdeskundigen brengen hun rol-gerelateerde competenties in verband met het in staat blijven om als ervaringsdeskundige te kunnen functioneren, ze beschrijven dat ze een relatie opbouwen die voor zowel de patiënt als zichzelf ondersteunend is en pogen zoveel mogelijk hun geleefde ervaring in te brengen. Ze stemmen hun gedrag af op het hulpverleningsteam. Beide beroepsgroepen voelen zich alleen competent en tevreden als ze hun handelen afstemmen op het team.
Debyser B, Duprez V, Beeckman D, Vandewalle J, Van Hecke A, Deproost E, Verhaeghe S. (2018). Mental health nurses and mental health peer workers: Self-perceptions of role-related clinical competences. Int J Ment Health Nurs. 2018 Jun;27(3):987-1001.

Back To Top