Skip to: Dierondersteunde interventies met paarden hebben enig positief effect op adaptief functioneren van autistische kinderen

Kenniscentrum Phrenos website

Dierondersteunde interventies met paarden hebben enig positief effect op adaptief functioneren van autistische kinderen

De interactie tussen mens en dier heeft vaak een positieve invloed op het welzijn van mensen. Het therapeutisch inzetten van dieren is consistent met de kernaspecten van de traditionele psychotherapie. Al langere tijd worden dierondersteunde interventies (m.n. honden en paarden) ingezet bij autistische jongeren. De onderzoeken naar de effectiviteit daarvan worden gekenmerkt door grote verschillen in de gehanteerde onderzoeksmethodes en praktijken. De kennissynthese van deze onderzoeken zijn bijna altijd kwalitatief van aard. In deze Amerikaanse meta-analyse (n=12 studies) werd een kwantitatief onderzoek uitgevoerd naar de effecten van dierondersteunde interventies op het adaptief functioneren van autistische jongeren (3-17 jaar). Voor het uitvoeren van de meta-analyse werden de richtlijnen van de Preferred Reporting Items for Systematic Reviews and Meta-Analysis (PRISMA) gevolgd. De inclusiecriteria voor de onderzoeken waren: 1. het adaptief functioneren moest met een gevalideerd meetinstrument zijn vastgesteld (zoals de VABS, de SRS, de ABC-C of de GARS-II); 2. het adaptief functioneren moest betrekking hebben op één van de volgende domeinen: a. taalgebruik; b. taalbegrip; c. prosociale communicatie; d. tendens om prosociaal gedrag te laten zien; e. probleemgedragingen; 3. de interactie moest met een hond of een paard zijn; 4. de deelnemers hadden een officiële diagnose in het autistische spectrum. In de meta-analyse werden de effectmaat Standard Mean Gain (SMG) in Hedge’s g gecalculeerd. Hiermee werd gecorrigeerd op veranderingen in de tijd en de groepsgrootte. Omdat er te weinig studies werden gevonden waarbij honden werden ingezet (n=3), kon alleen een meta-analyse worden uitgevoerd op de studies waarbij paarden werden gebruikt (n=9). Dierondersteunde interventies met paarden hebben een statistisch significant gering-tot-matig effect op het adaptieve functioneren van autistische jongeren: SMG g=0.40; 95% BI: 0.28-0.52. De meeste meegenomen studies hadden weinig deelnemers en vaak geen controlegroep. Er moeten meer robuuste studies op dit onderwerp komen.
Droboniku MJ, Mychailyszyn MP. (2021).Animal Interaction Affecting Core Deficit Domains Among Children with Autism: A Meta-Analysis. J Autism Dev Disord. 2021 Feb 13. Online ahead of print.

Back To Top