Skip to: De RAIN-schaal is geschikt om een beeld te krijgen van de stand van zaken van op herstel gerichte hulpverlening in een intramurale ggz-instelling

Kenniscentrum Phrenos website

De RAIN-schaal is geschikt om een beeld te krijgen van de stand van zaken van op herstel gerichte hulpverlening in een intramurale ggz-instelling

Er is al veel onderzoek gedaan naar de operationalisatie van op herstel gerichte ambulante ggz-hulpverlening. Sommige interventies in de ambulante setting, zoals zelfmanagements-programma’s en shared-decision-making, hebben tot meetbare betere functionele en klinische uitkomsten geleid. Voor de intramurale setting is minder ontwikkeld. Er is behoefte aan een overkoepelende operationalisatie van op herstelgerichte zorg voor (acuut) opgenomen patiënten. Deze Amerikaanse studie beschrijft de ontwikkeling en de resultaten van de eerste testen van de Recovery-oriented Acute Inpatient (RAIN) schaal. Uitgangspunt was een checklist met 20 items van de Veterans Health Administration (VHA): de Inpatient Mental Health Recovery Checklist. Op basis van de theoretische literatuur werd die aangevuld en bewerkt. De items werden in een herhalend proces voorgelegd aan hulpverleners (sleutelinformanten) en patiënten (veteranen) van 34 VHA acute intramurale afdelingen. Die moesten aangeven of de afdeling al dan niet aan de genoemde voorwaarden voldeed. Ook werden staf en patiënten tijdens bezoeken door de onderzoekers geobserveerd. De RAIN-schaal omvat 23 items die op kwaliteit en consistentie op een 5-puntsschaal beoordeeld moeten worden. Met behulp van een serie bevestigende factoranalyses konden de items in de volgende subschalen worden ondergebracht: 1. intramurale behandelplanning: ontwikkeling van behandelplan gericht op de hersteldoelen van de patiënt; 2. ambulante behandelplanning: al tijdens de opname voorbereiden op ontslag en streven naar continuïteit van zorg; 3. groepsprogramma’s: in de intramurale setting moeten op verschillende terreinen groepstherapeutische interventies worden aangeboden; 4. omgeving: deze elementen zijn erop gericht om een veilige, therapeutische en de autonomie bevorderende omgeving te scheppen; 5. items die niet bij de vier factoren kunnen worden ondergebracht zoals: aandacht voor somatische problemen, suïcidepreventie en inzet van ervaringsdeskundigen. De RAIN-schaal biedt een duidelijke conceptualisering van op herstel gerichte intramurale zorg.
McGuire AB, Kukla M, Rollins AL, Garabrant J, Henry N, Eliacin J, Myers LJ, Flanagan ME, Hunt MG, Iwamasa GY, Bauer SM, Carter JL, Salyers MP. (2021). Recovery-oriented acute inpatient mental health care: Operationalization and measurement. Psychiatr Rehabil J. 2021 Dec;44(4):318-326.

Back To Top