Skip to: De inzet van ervaringsdeskundigen wordt positief beoordeeld in het op persoonlijk herstel gerichte wijkproject De Nieuwe GGZ in Roermond

Kenniscentrum Phrenos website

De inzet van ervaringsdeskundigen wordt positief beoordeeld in het op persoonlijk herstel gerichte wijkproject De Nieuwe GGZ in Roermond

In het project De Nieuwe GGZ in de wijk Donderberg te Roermond, dat in 2016 van start ging en dat tot doel heeft betere en toegankelijkere geestelijke gezondheidszorg te leveren, wordt samengewerkt tussen de ketenpartners: ggz-instellingen, huisartsen, maatschappelijk werk, welzijnsorganisaties, zorgverzekeraars, de gemeente, verstandelijk gehandicaptenzorg en publieke gezondheid. De uitgangspunten zijn: 1. de focus ligt op persoonlijk herstel van de mensen met psychische problemen, niet puur op het verminderen van de klachten of het vergroten van het functioneren in de maatschappij; 2. getrainde ervaringsdeskundigen worden als primaire hulpverleners in gezet; 3. binnen de wijk wordt bewust op zoek gegaan naar mensen met mogelijk psychische problemen; 4. alle hulpverleningsinstellingen gaan meer met elkaar samenwerken. In dit Nederlandse onderzoek wordt verslag gedaan van wat volgens de verschillende stakeholders de bijdrage van het project De Nieuwe GGZ was op de geestelijke gezondheid van de wijkbewoners, één jaar nadat het van start was gegaan. De data werden verzameld middels drie focusgroepen (N=24 deelnemers) waarin vertegenwoordigd waren: hulpverleners (inclusief ervaringsdeskundigen); GGZ-cliënten uit de wijk; belangrijke personen uit de kring van de GGZ-cliënten; andere wijkbewoners. De thematische analyse van de data was met behulp van een inductieve inhoudsanalyse. De deelnemers van de focusgroepen vonden dat het wijkproject als geheel na een jaar weinig had bijgedragen aan de geestelijke gezondheid van de wijkbewoners, hoewel het te vroeg was om een definitieve conclusie te trekken. Iedereen was positief over de rol en de bijdragen van de ervaringsdeskundigen, die vaak het eerste contact met de hulpvrager legden, altijd bereikbaar waren en verbindend optraden tussen de verschillende hulpverleners. De wekelijkse bijeenkomsten van de verschillende stakeholders leverden een betere samenwerking op. Als belemmerende factoren voor het bereiken van de potentiële doelgroep werden genoemd: stigma en complicerende sociale factoren (o.a. armoede en culturele achtergrond). https://www.metggz.nl/over-ons/de-nieuwe-ggz-ideeen-en-de-wetenschap
Beckers T, Jaeqx-van Tienen L, Willems R, Koopmans M, Corstens D. (2020). Personal-recovery-oriented community mental healthcare: qualitative evaluation of a developmental project. BMJ Open. Jun 4;10(6):e035709.

Back To Top