Skip to: Cognitieve Remediatie-training verhoogt werkuitkomsten bij begeleid werken

Kenniscentrum Phrenos website

Cognitieve Remediatie-training verhoogt werkuitkomsten bij begeleid werken

Personen met schizofrenie hebben vaak cognitieve beperkingen die van invloed kunnen zijn op het vinden en behouden van regulier betaald werk. Slechts een zeer klein deel van de deze doelgroep heeft werk. In deze Japanse studie (n=47) werd in de interventiearm van een RCT bekeken of bij de groep die Cognitieve Remediatie (CR) en een vorm van IPS hadden gekregen (CR+IPS-groep), de CR-training het cognitieve functioneren had verbeterd en of deze groep betere werkuitkomsten (totaal aantal gewerkte dagen en totale verdiensten) had . Het cognitieve functioneren werd gemeten met de Japanse versie van de Brief Assessment of Cognition in Schizophrenia (BACS). De CR-interventie bestond uit 24 sessies van 45-60 minuten van het programma Thinking Skills for Work. Klinisch functioneren werd gemeten met de Positive and Negative Syndrome Scale (PANSS), de Hamilton Depression Scale (HAM-D) en de Global Assessment of Functioning (GAF). Sociaal functioneren met de Life Assessment Scale for Mental Illness (LASMI). Met behulp van logistische en multiple lineaire regressie analyses werd de invloed van cognitief functioneren op de werkuitkomsten berekend, gecorrigeerd op demografische en klinische variabelen. De verbetering van de BACS-scores als gevolg van de CR-training droeg significant bij aan het totaal aantal gewerkte dagen en de verdiensten van de CR+IPS-groep. Het lijkt erop dat CR-trainingen kunnen bijdragen aan een daadwerkelijk beter functioneren in de sociale omgeving.
Ikebuchi E, Sato S, Yamaguchi S, Shimodaira M, Taneda A, Hatsuse N, Watanabe Y, Sakata M, Satake N, Nishio M, Ito JI. (2016). Does improvement of cognitive functioning by cognitive remediation therapy effect work outcomes in severe mental illness? A secondary analysis of a randomized controlled trial. Psychiatry Clin Neurosci. Nov 21

Back To Top