Skip to: Bij schizofrenie op sociale domeinen incongruentie tussen objectieve maten van functioneren en de subjectieve tevredenheid

Kenniscentrum Phrenos website

Bij schizofrenie op sociale domeinen incongruentie tussen objectieve maten van functioneren en de subjectieve tevredenheid

In deze Amerikaanse studie werd bij een groep personen(N=145) met schizofrenie, die ambulante behandeling kreeg, over een periode van een jaar drie maal (baseline, na 6 en 12 maanden) het objectieve functioneren binnen en de subjectieve waardering over drie domeinen verzameld: leefsituatie, sociale functioneren, werk situatie (+ het algehele functioneren). Het functioneren in de verschillende rollen (en het algehele functioneren) werd gemeten met de Role Functioning Scale (RFS), de tevredenheid met de Satisfaction with Life Scale (SWL). Het bleek dat er een significant verband is tussen verbeteringen in de algehele tevredenheid met het leven (subjectief) en verbeteringen in het algehele functioneren (objectief). Wat betreft de drie specifieke domeinen zijn er echter verschillen. De tevredenheid over de woonsituatie nam eveneens toe als er verbetering in het zelfstandig wonen werd bereikt. Maar dit gold niet voor de domeinen werk en sociale relaties. Degenen die werk kregen of beter op het werk functioneerden (objectief), waren niet méér tevreden over hun werk (subjectief). Hoewel het sociale functioneren in de loop van de tijd toenam, waren de respondenten na een jaar niet méér tevreden over hun sociale relaties dan bij het begin van het onderzoek. Voor een deel sluiten deze uitkomsten aan bij de bestaande kennis: het is bekend dat personen met schizofrenie in de loop der tijd minder plezier gaan beleven aan sociale interacties. Wat het werk domein betreft: veel onderzoeken geven aan dat de doelgroep erg tevreden is als ze werk vinden. Het zou kunnen zijn dat die tevredenheid in de loop der tijd minder wordt.
Edmondson M, Pahwa R, Lee KK, Hoe M & Brekke JS (2012). A dual change model of life satisfaction and functioning for individuals with schizophrenia. Schizophrenia Research 139 (1-3), 110-115.

Back To Top