Skip to: Bij personen met een Klinisch Hoog Risico op psychose (KHR) zijn de sociale cognities op alle domeinen significant lager dan bij gezonde personen

Kenniscentrum Phrenos website

Bij personen met een Klinisch Hoog Risico op psychose (KHR) zijn de sociale cognities op alle domeinen significant lager dan bij gezonde personen

Uit recente meta-analyses is naar voren gekomen dat de sociale cognitie bij personen met schizofrenie en bij de KHR-groep aanmerkelijk slechter is dan bij de doorsnee bevolking. In de Amerikaanse Social Cognition Psychometric Evaluation (SCOPE) worden vier sociaal-cognitieve domeinen onderscheiden: 1.Theory of Mind (ToM): het vermogen om zich een beeld te vormen van het perspectief van een ander; 2. Sociale Perceptie (SP): het vermogen om bepaald gedrag in algemene categorieën te kunnen plaatsen; 3. Attributional Bias (AB) (‘vertekening van de attributie): gaat over toekennen van oorzaken van gedrag (intern of extern); bij AB wordt de attributie verkeerdelijk intern of extern gelegd; 4. Emotion Processing (EP): het kunnen herkennen van emoties uit gezichtsuitdrukkingen, lichaamstaal e.d. Vaak wordt maar één sociaal domein of alle domeinen gelijktijdig onderzocht. Deze Koreaanse meta-analyse onderzoekt het verschil tussen KHR en gezonde controles op alle sociale domeinen gezamenlijk én apart per sociaal-cognitief domein. Verder werd gekeken of de groep KHR die later een psychose heeft ontwikkeld een ander sociaal-cognitief profiel heeft als de KHR-groep die geen psychose heeft gekregen. In totaal werden 22 studies geïncludeerd met 1229 personen met KHR en 825 gezonde controles. De verschillen tussen beide groepen werden omgerekend naar effectgroottes uitgedrukt in Hedges’ g. Het bleek dat op alle domeinen de KHR-populatie in vergelijking met de gezonde controles aanzienlijke sociaal-cognitieve beperkingen had: op het totaal was het verschil middelmatig (g=-0.477). Voor AB was het groot (g=-0.708); voor EP (g=-0.446 en ToM (g=-0.425) middelmatig en voor SP (g=-0.383) klein. Voor de KHR-populatie was de sociale beperking het groots voor het AB-domein. Het is opmerkelijk dat het deel van de KHR-populatie dat geen psychose kreeg vaker een sterke interne attributie had dan het deel dat wel een psychose kreeg.
Lee TY, Hong SB, Shin NY & Kwon JS. (2015). Social cognitive functioning in prodromal psychosis: A meta-analysis. Schizophrenia Research 164 (1-3), 28-34.

Back To Top