Skip to: Evaluatie van het eerste jaar POD

Kenniscentrum Phrenos website

Evaluatie van het eerste jaar POD

In 2017 vond in Nederland een eerste pilot plaats van Peer-supported Open Dialogue (POD) in vier ggz-instellingen. Onlangs is van deze pilot een evaltuatierapport verschenen.

Peer-supported Open Dialogue (POD)

POD is een model voor geestelijke gezondheidszorg gebaseerd op Open dialogue dat zeer succesvol is in Finland. Bij POD wordt vanaf het begin van de behandeling het sociale netwerk en alle andere voor de klant belangrijke personen bij de behandeling betrokken. Alle beslissingen worden in de behandelbijeenkomsten genomen. Daarbij zijn behalve behandelaren en een ervaringsdeskundige, het sociale netwerk van de klant en de klant zelf aanwezig. Iedereen kan in de bijeenkomsten zeggen wat er op zijn of haar hart ligt. Behandelaren reflecteren tijdens de bijeenkomsten en er wordt niets over de klant besproken buiten deze bijeenkomsten.

Uit Fins niet-gerandomiseerd onderzoek bleek dat meer dan 70% van mensen met een eerste psychose die een open dialogue-behandeling kregen binnen 2 jaar weer studeerde of aan het werk was. Bovendien kreeg deze groep minder medicatie en werden minder mensen opgenomen dan de groep die gebruikelijk zorg ontving.

Nederlandse pioniers

In 2017 volgden een groep Nederlandse (ervaringsdeskundige) professionals een intensieve training in Engeland en werd gestart in vier ggz-instellingen: Altrecht, Lister, MetGGz en GGzE. Deze pilot werd gemonitord en daarbij stonden de volgende vragen centraal:

  1. Hoe goed lukt het binnen de pilotorganisaties om POD toe te passen?
  2. Hoe verloopt de implementatie en wat zijn hierin bevorderende en belemmerende factoren?
  3. Wat zijn de ervaringen van betrokken medewerkers en cliënten/naasten?

In deze rapportage leest u het verslag van het proces en de uitkomsten die veel aanknopingspunten bieden voor het vervolg van POD in Nederland.

Download het evaluatierapport van de POD pilots in Nederland (PDF)

Meer weten over POD? Ga naar www.podnederland.nl

Back To Top