Skip to: Eindpublicatie: Nieuwe wegen ggz en opvang 2016 – 2018

Kenniscentrum Phrenos website

Eindpublicatie: Nieuwe wegen ggz en opvang 2016 – 2018

In de eindpublicatie ‘Nieuwe wegen ggz en opvang 2016 – 2018’ zijn de resultaten verzameld van een tweejarige ontdekkingsreis in het sociaal domein: het aanjaagprogramma ‘Nieuwe wegen ggz en opvang’.

Facts

In het aanjaagprogramma Nieuwe wegen ggz en opvang hebben in de periode 2016 – 2018 deelgenomen:

  • 27 initiatieven van samenwerkingsverbanden verspreid over het land
  • ondersteund door medewerkers van vier kenniscentra: Trimbos-instituut, Kenniscentrum Phrenos, Movisie en Vilans
  • in opdracht van drie brancheorganisaties: GGZ Nederland, RIBW Alliantie, Federatie Opvang en de landelijke organisatie van cliënten: MIND
  • gefinancierd door het ministerie van VWS.

Dit programma had als doel om samenwerking te stimuleren en om samen met ervaringsdeskundigen te kijken naar wat voor mensen met psychische kwetsbaarheid van betekenis is. Hoe kunnen zij de ruimte krijgen en zoveel mogelijk ondersteund worden om het leven te leiden zoals zij dat graag willen? Met aandacht voor alle aspecten die hierbij van belang zijn. Niet alleen voor zorg en behandeling, maar bijvoorbeeld ook voor aspecten als wonen, begeleiding, schuldhulpverlening, sociale contacten, zinvolle daginvulling, opleiding en werk.

Wat heeft het programma Nieuwe wegen ggz en opvang opgeleverd?

Verbetering kwaliteit van leven: Mensen hebben stappen gezet op weg naar meer participatie, zoals arbeidsparticipatie en het volgen van onderwijs. Mensen hebben zich ondersteund gevoeld in hun herstelproces.

Samenwerking: Er is meer samengewerkt met mensen uit de doelgroep, zoals mensen die werken vanuit ervaringsdeskundigheid. Er is meer / betere samenwerking ontstaan tussen organisaties van verschillende(sub)domeinen welzijn, opvang en ggz en tussen organisaties op het gebied van welzijn, psychiatrie & opvang enerzijds en de gemeente anderzijds.

Bewustwording: Inzicht is toegenomen in hoe processen gestuurd, gemonitord en bijgestuurd kunnen worden. Er is meer inzicht ontstaan in wat werkt. De manier van werken is veranderd.

Bondgenoten: Eén van de succesfactoren is geweest dat de initiatiefnemers, projectleiders en medewerkers die betrokken waren bij de projecten buiten de lijntjes durfden te kleuren, een tandje harder lopen voor de cliënt, over drempels heen stappen en niet afwachten totdat alle partijen aan boord zijn of de stempel van goedkeuring is gezet. Zij wagen het om dingen net even anders te doen, als dit nodig is om het verschil te maken. Kortom, zij stellen zich op als bondgenoten.

Toekomstbeeld

De eindpublicatie is een verzameling van interviews met betrokkenen van de samenwerkingsinitiatieven, praktijkvoorbeelden met handige tips en verslagen van de succesvolle serie masterclasses die vanuit het programma georganiseerd is. De publicatie beschrijft in vogelvlucht de projecten van de deelnemers binnen de themagroepen Herstel, informele zorg en digitale hulpmiddelen, Participatie, inclusie en werk en Nieuwe vormen van wonen, opvang en bescherming. Daarnaast worden inspirerende voorbeelden en tools beschreven van de overstijgende thema’s binnen het programma: Domeinoverstijgende samenwerking, Inzet ervaringsdeskundigheid en Duurzame financiering. Hiermee geeft de eindpublicatie inspiratie voor de toekomst zodat ook anderen deze nieuwe wegen kunnen inslaan.

Download de eindpublicatie ‘Nieuwe wegen ggz en opvang 2016 – 2018’
Alle achterliggende informatie blijft beschikbaar via de website www.nieuwewegenggzenopvang.nl

Back To Top