Skip to: Cursus Mental Health First (MHFA) geëvalueerd

Kenniscentrum Phrenos website

Cursus Mental Health First (MHFA) geëvalueerd

De cursus Mental Health First Aid (MHFA) helpt mensen signalen van psychisch leed beter te herkennen, blijkt uit onderzoek van het Trimbos-instituut en GGz Eindhoven. MHFA is erop gericht om mogelijk psychisch leed bij anderen te herkennen, en geeft handvatten om te ondersteunen en te verwijzen naar passende zorg.

Impact van de cursus MHFABericht bekijken

Uit het onderzoek blijkt dat MHFA de kennis van psychische problematiek bij cursisten vergroot en dat zij signalen beter herkennen. Ook draagt de cursus bij aan het bespreekbaar maken en een beter begrip van psychische problemen. Door de handvatten die MHFA aanreikt, voelen cursisten zich voldoende toegerust om iemand met een (acuut) psychisch probleem te helpen. In hoeverre deze effecten op de langere termijn beklijven is nog niet bekend. Vervolgonderzoek is nodig om hier meer inzicht in te krijgen.

Toepassing in de praktijk

Omdat de interviews soms kort na het einde van de cursus plaatsvonden, hadden niet alle cursisten ervaring met toepassing van het geleerde in de praktijk. Wanneer er wel ondersteuning was geboden, bestond die uit luisteren en of doorverwijzen naar professionele hulp. Degene aan wie ondersteuning werd geboden was meestal iemand uit eigen kring of iemand met wie ze in hun werk te maken kregen, zoals een klant of collega. Bij onbekende mensen lijken cursisten terughoudender te zijn in het bieden van ondersteuning. Dan hangt dit vooral af van de situatie, de ernst van de problematiek en de eigen veiligheid.

Ervaringen hulpontvangers

Via de cursisten zijn mensen geworven die ondersteuning hebben ontvangen van een oud-cursist. De werving verliep moeizamer dan verwacht. Cursisten vonden het lastig om de hulpontvanger aan te spreken op een gebeurtenis in zijn of haar leven waar die liever niet aan herinnerd wil worden. Uit de gesprekken met zes hulpontvangers blijkt dat zij de ondersteuning als helpend ervaren. De (oud-)cursisten bieden hen een luisterend oor, vragen door en reageren rustig en begripvol. Ook krijgen zij goede vervolgacties aangereikt. Dit heeft een geruststellende werking op de hulpontvangers. Meer onderzoek is nodig om een vollediger beeld te krijgen van de ervaringen van hulpontvangers en de kwaliteit van de ondersteuning.

In opdracht van ZonMw hebben het Trimbos-instituut en GGz Eindhoven een evaluatie- en actieonderzoek uitgevoerd naar Mental Health First Aid. Het onderzoek is uitgevoerd bij vijf MHFA praktijkprojecten, te weten GGZ inGeest, GGzE, Impluz, GGD HN/GGZ NHN, en Xpeerience. Er zijn interviews uitgevoerd met MHFA-trainers, (oud-)cursisten en hulpontvangers, er is een digitale evaluatie uitgevoerd en er zijn bijeenkomsten georganiseerd van de ontwikkelwerkplaats van het onderzoek.
Het rapport Landelijke evaluatie Mental Health First Aid (MHFA) is gratis verkrijgbaar via de website van het Trimbos-instituut.
Back To Top