Skip to: Aanloopfase van IPS-traject voortaan in Zorgverzekeringswet

Kenniscentrum Phrenos website

Aanloopfase van IPS-traject voortaan in Zorgverzekeringswet

16 September, 2016  In een brief van 30 augustus jongstleden aan Minister Schippers adviseert het Zorginstituut Nederland dat de aanloopfase van Individuele Plaatsing en Steun (IPS) tot de geneeskundige zorg behoort. Het gaat gemiddeld  om de eerste 8 gesprekken van een IPS-traject. Op verschillende plaatsen is deze gang van zaken al enige tijd gebruikelijk. Zo heeft Zilveren Kruis al een overeenkomst met zorgaanbieders over de eerste fase van IPS (8 gesprekkenmodel). Binnenkort wordt de reactie van Minister Schippers verwacht en hopen wij u te kunnen informeren over de vervolgstappen. Dit advies is een sprong voorwaarts in de erkenning en de financiering van IPS.

Zorgverzekeringswet

Voor de zomer heeft de minister gevraagd om een duiding van Zorginstituut Nederland wat betreft de volgende vragen:
1. In hoeverre is er bij de activiteiten die zorgprofessionals bieden om arbeid of participatie van de cliënt te bevorderen sprake van verzekerde zorg in het kader van de Zorgverzekeringswet (Zvw)? Welke zorg en interventies betreffende arbeid en participatie houden verband met geneeskundige zorg die verzekerd is binnen de Zvw en kunnen daardoor onder de basisverzekering vallen? Wat is de ruimte voor zorgverleners om arbeidsparticipatie te bevorderen binnen de grenzen van de basisverzekering?
2. Welke activiteiten die zorgprofessionals plegen tot het bevorderen van arbeid of participatie van de cliënt behoren tot een ander domein (publiek/privaat of werkgever)?
3. Sluit de Zorgverzekeringswet goed aan op andere systemen op dit gebied (Wmo, Participatiewet, Wwz, Zvw)? Met andere woorden, doet zich dubbele aanspraak voor? Of is er juist sprake van blinde vlekken en zo ja, op welke terreinen?

Individuele Plaatsing en Steun (IPS)

In het kader van deze duiding is ook de interventie Individuele Plaatsing en Steun beoordeeld. IPS is een effectief gebleken re-integratiemethode om mensen met ernstige psychische aandoeningen te ondersteuning in het vinden en houden van betaald werk. Bijzonder is dat bij het IPS-traject integraal wordt samengewerkt tussen de GGz-behandelaar en de IPS-trajectbegeleider (re-integratiecoach). Er wordt zo snel mogelijk gestart in een passende baan en eventuele training wordt bij voorkeur gegeven als de cliënt al aan het werk is.
Zorginstituut Nederland concludeert in de duiding dat het toeleiden naar werk zoals dat bij IPS gebeurt niet tot de Zvw behoort, maar dat de samenwerking met zorgprofessionals wel een belangrijke bijdrage leveren aan het slagen van interventies als IPS, door motiverende gesprekken te voeren, de behandeling aan te passen aan de werk(zoek)ende situatie van de cliënt en door af te stemmen met de IPS-trajectbegeleiders. In de aanloop naar/beginfase van IPS zijn het geneeskundig doel (functioneel herstel) en de motivering van de cliënt voor IPS wel dusdanig verweven, dat ZiN dit tot geneeskundige zorg rekent wanneer dit door een zorgprofessional geleverd wordt als onderdeel van het behandelplan. Deze uitleg geldt vanaf 30 augustus en we zullen u op de hoogte houden van de ontwikkelingen die op dit advies volgen.
Bron: Brief aan de Minister van Volksgezondheid Welzijn en Sport  betreffende het duidingsverzoek (arbeids)participatie ggz

Back To Top