Skip to: Programma

Kenniscentrum Phrenos website

Programma

09.00 Ontvangst: inloop en registratie
09.30 Welkom en opening: Dagvoorzitter, Marc Blom
09.45 Stand van zaken IPS in Nederland: Jaap van Weeghel
10.00 IPS klantreis: Marscha Ammerlaan (adviseur HRS en projectleider inclusie woningbouwcorporatie Portaal) & Anke van Eerd (IPS-coördinator Wij3.0).
Kandidaten Suzan en Lieke, IPS-trajectbegeleider Anke van Eerd van WIJ3.0 en Marscha Ammerlaan van woningcorporatie Portaal vertellen over de weg naar Werk. Ieder vanuit hun eigen perspectief. Het is een verhaal over mooie ervaringen, leerzame momenten, een lange adem en een fijne bestemming.
10.15 Onderzoekspitches rond IPS onderzoek:
– IPS bij persoonlijkheidsstoornissen (Trees Juurlink, onderzoeker, Amsterdam UMC)
Ten tijde van mijn promotieonderzoek was er nog geen uitgebreid onderzoek naar IPS bij mensen in behandeling voor een persoonlijkheidsstoornis. Wel wisten we dat mensen met een persoonlijkheidsstoornis vaker problemen hebben op het werk of verzuimen. Daarnaast kenmerkt de behandeling voor mensen met een persoonlijkheidsstoornis zich vaak door intensieve psychotherapie waarbij mogelijk minder ruimte is voor de directe beschikbaarheid voor werken en solliciteren die IPS vraagt. Een belangrijke vraag binnen mijn onderzoek was daarom of IPS een geschikte methode in de ondersteuning voor het vinden en behouden van een baan is voor mensen met een persoonlijkheidsstoornis. In deze pitch zal ik de resultaten delen van 2 studies die onderzochten in hoeverre IPS een effectieve methode is ter ondersteuning van het vinden en behouden van een baan bij mensen met een persoonlijkheidsstoornis in vergelijking tot mensen met een andere psychiatrische aandoening.
– IPS en cognitieve remediatie (Danielle van Duin, senior stafmedewerker onderzoek en implementatie, Kenniscentrum Phrenos)
De meeste mensen met een psychotische aandoening ervaren cognitieve problemen: hun geheugen, aandacht en planning is achteruitgegaan. Dit maakt hen onzeker en is een belemmering bij het vinden en behouden van werk en opleiding. Ook maken cognitieve klachten het moeilijker om een rehabilitatie programma als IPS te volgen. In een multi-site RCT is bij een groep jonge mensen met een vroege psychose onderzocht of cognitieve remediatie als add-on bij IPS deze belemmering kan verminderen en daarmee het effect van IPS kan versterken.
– CMD onderzoek (Lars de Winter, stafmedewerker onderzoek, Kenniscentrum Phrenos)
Het IPS CMD onderzoek is gekoppeld aan de Subsidie- en onderzoeksregeling IPS CMD en wordt uitgevoerd door Kenniscentrum Phrenos in opdracht van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW). De vragen die we willen beantwoorden zijn: Is IPS goed te implementeren voor deze nieuwe doelgroep? Welke resultaten worden behaald in vergelijking met IPS voor mensen met Ernstige Psychische Aandoeningen (EPA)? Wat zijn ervaringen van deelnemers en andere betrokkenen (o.a. IPS-trajectbegeleiders, gemeenten en werkgevers)? Waar moet in de uitvoering rekening mee worden gehouden? Het onderzoek wordt in juli 2022 afgerond, maar internationaal onderzoek geeft al eerste inzichten.
– IPS in de Gemeente Amsterdam (Esmée Oude Geerdink, onderzoeker, Amsterdam UMC)
In kader van de participatiewet zijn gemeenten verantwoordelijk voor de begeleiding naar werk van mensen met een (vermoedelijke) arbeidsbeperking. Samen met de gemeente Amsterdam voert Amsterdam UMC een onderzoek uit naar de begeleiding van Amsterdammers met een (vermoedelijke) arbeidsbeperking naar regulier betaald werk. Hiervoor voeren jobcoaches van de gemeente Amsterdam onder andere een aangepaste vorm van IPS uit, voor een bredere doelgroep. In deze pitch zal ik u meer vertellen over het onderzoek en de uitdagingen die we tegenkomen bij de uitvoer van IPS in de gemeentelijke uitvoeringspraktijk.
11.00 PAUZE
11.30 Workshopronde I
1. Resultaten onderzoek UWV onderzoeksubsidie IPS voor EPA (Marcel Spijkerman, kennisadviseur, UWV)
In 2017 is UWV gestart met de onderzoeksubsidie IPS voor mensen met een ernstig psychische aandoening (EPA). GGZ-instellingen konden met deze subsidie IPS-trajecten bekostigen voor mensen met EPA én een uitkering van UWV (WIA/Wajong/ZW). De onderzoeksubsidie heeft een looptijd van 5 jaar en een omvang van 23,7 miljoen euro waarmee in totaal bijna 3 duizend IPS-trajecten gefinancierd kunnen worden. In de presentatie ga ik in op de kenmerken van de mensen die hebben deelgenomen aan een IPS-trajecten, de mate waarin deze mensen werk hebben gevonden en karakteristieken van de dit werk.
2. Werkgevers aan de slag met psychische kwetsbaarheid  (Lisa Molenaar, communicatieadviseur, AWVN)
Meer mensen met een psychische kwetsbaarheid duurzaam aan het werk. Ook vanuit werkgeversperspectief zijn we inmiddels een aantal jaar bezig met dit doel. Wat zijn de belangrijkste elementen die naar voren komen bij succesverhalen? Welke drempels worden nog ervaren? Welke kennis is van belang om te delen? Op basis van voorbeelden uit de praktijk zullen we een aantal kernelementen behandelen om vervolgens gezamenlijk de slag te maken naar: hoe zetten we dit in voor een gerichte werkgeversbenadering?

3. Samenwerking UWV, gemeente, ggz en best practice arbeidsmarktregio (Monique Wassenburg, regionaal projectleider Sterk door Werk Rivierenland en  Pearl Hartgers, programmamanager Hoofdzaak Werk)
De re-integratie van mensen met psychische kwetsbaarheid wordt nu landelijk opgeschaald. Dat betekent dat de volgende stap wordt gezet van samenwerking naar concrete trajecten met als doel duurzame plaatsingen. Met het project Hoofdzaak Werk stellen de convenantpartijen van Sterk door Werk zich samen ten doel dat uiterlijk in 2023 jaarlijks per arbeidsmarktregio minimaal 100 mensen met psychische kwetsbaarheid duurzaam naar werk worden begeleid. Daarbij worden diverse re-integratie-methodieken ingezet, waaronder IPS, jobcoaching en Werk als beste zorg. Daarnaast moet er in 2023 een zelflerend, duurzaam uitvoerbaar en structureel bekostigd proces zijn op basis van samenwerking tussen alle partijen.
Alle 35 arbeidsmarktregio’s doen mee waaronder Rivierenland. Rivierenland is de enige regio die de doelstelling wil realiseren met alleen de inzet van IPS-trajecten. Tijdens deze sessie wordt gedeeld hoe de samenwerkende partijen in een opstartend landelijke en regionaal proces, gezamenlijk naar praktische oplossingen zochten. Met als doel zo snel mogelijk mensen met een psychische kwetsbaarheid helpen. De mens centraal, en steeds de vraag stellen en beantwoorden: hoe kan het wel? Er worden voorbeelden uit de praktijk gedeeld, er is ruimte om eigen casuïstiek in te brengen en er wordt gebruikgemaakt van de creativiteit van deelnemers.

4. IPS modeltrouw en uitkomsten en best practice IPS-programma (Lars de Winter, stafmedewerker onderzoek, Kenniscentrum Phrenos)
IPS is een prachtig voorbeeld van een succesvol implementatietraject. We hebben met de IPS-programma’s een lerend netwerk voor kwaliteitsverbetering opgezet rondom het IPS-model. Via dit netwerk, modeltrouwmeting en monitoring van uitkomsten trekken we, met alle IPS-programma’s, IPS naar een hoger niveau. In deze workshop geven we uitleg over dit systeem van kwaliteitsverbetering en illustreren we dit met behulp van een goed voorbeeld uit de praktijk. Vervolgens gaan we samen aan de slag met een casus waarin we van uitkomsten toewerken naar een concreet verbeterplan. Hiermee willen we IPS-programma’s én professionals en beleidsmakers die met andere bewezen effectieve modellen werken motiveren en inspireren om optimaal gebruik te maken van uitkomsten en procesindicatoren die beschikbaar zijn voor de verbetering van de eigen praktijk.
5. Bespreken van openheid over psychische aandoeningen, kwetsbaarheid en kracht vanuit trajectdeelnemer, werkgever en zorgprofessional (Clara Koek, psycholoog, GGZ NHN & Marieke van Keeken, adviseur met ervaringsdeskundige expertise UWV)
Werknemersvaardigheden, omgaan met grenzen, de bespreekbaarheid van de kwetsbaarheid op de werkvloer, stigma en zelfstigma. Het komt allemaal terug bij het zoeken naar en vinden van een geschikte werkplek voor mensen met een psychische kwetsbaarheid. Jij als IPS-trajectbegeleider komt dit allemaal tegen. Hoe steun en bereik jij je kandidaat? Wat moet je daar allemaal voor inzetten? Laat je verrassen, want het is geen hele ‘gereedschapskist’ vol, maar datgene wát je nodig hebt vergt wel wat lef.. Durf jij?
6. Driegesprek (arbeidsdeskundige UWV, Alice Goulding, IPS-trajectbegeleider, trajectdeelnemer)
7. IPS en onderwijs: Weer naar school?! IPS onderwijs in de praktijk.
In deze workshop komen de volgende onderwerpen aan bod: Onderwijsvragen…. (kahoot!); toeleiding en begeleiding bij onderwijs; regelingen en voorzieningen; voorbeelden uit de schoolbanken.
Voorbeelden vanuit Roads (Babet Knol & Dick Kaasenbrood) en GGZ Breburg (Walter van Soelen).
12.30 LUNCHPAUZE
13.30 Mogelijkheden IPS en VR: Prof.dr. Wim Veling (psychiater en hoofd behandelzaken bij afdeling Psychosen, hoogleraar Psychiatrie bij RUG/UMCG)
Virtual Reality (VR) biedt de mogelijkheid om situaties te oefenen die moeilijk voor iemand zijn. VR wordt steeds vaker ingezet bij psychologische behandelingen. Mensen oefenen bijvoorbeeld in virtuele flatgebouwen om van hun hoogtevrees af te komen, of staan in een rij bij de kassa in de virtuele supermarkt om hun sociale angst of achterdocht te overwinnen. VR is heel geschikt om sociale vaardigheden te oefenen. Ook bij IPS kan VR een toegevoegde waarde zijn. Sollicitatiegesprekken of situaties op het werk kunnen in VR rollenspellen worden nagespeeld. In deze lezing worden voorbeelden van VR interventies getoond en besproken hoe VR bij IPS ingezet kan worden.
13.55 Wisseltijd naar workshopzalen
14.00 Workshopronde II –  IPS Programma’s uit het land
1. Cognitieve belemmeringen en willen werken. Het kan, denk in mogelijkheden (Danique ten Pas, IPS-trajectbegeleider & Tania Botchway, IPS-trajectbegeleider, Cordaan)
Ruim 1.1 miljoen Nederlanders hebben te maken met cognitieve belemmeringen, ofwel een lichte verstandelijke beperking. Slechts 1/3 van deze groep heeft betaald werk, waarvan voor het grootste deel in de Sociale Werkvoorziening of werk dat van tijdelijke aard is. Cordaan zet sinds 2018 IPS in om kandidaten met cognitieve beklemmingen duurzaam naar betaald werk te begeleiden en middels coaching te zorgen voor een langdurig duurzaam dienstverband.
In deze workshop gaan we in op hoe wij IPS (modeltrouw) inzetten voor deze doelgroep en welke aanvullende kennis en tools wij in de afgelopen jaren hebben ontwikkeld om kandidaten succesvol naar betaald werk te begeleiden
2. Ervaringsverhalen van deelnemers van IPS-trajecten (Marit Kos, IPS-trajectbegeleider & Erna van der Geer, IPS-trajectbegeleider Kwintes)
We gaan in deze workshop in gesprek met een aantal ervaren IPS kandidaten, laten hen aan het woord over hun ervaringen, succesfactoren en geven een inkijkje in hun eigen traject. Wat heeft goed gewerkt, wat wordt als steunend ervaren. Daarnaast vragen we de deelnemers zelf kritisch naar de meerwaarde van IPS te kijken.
3. Praktijkvoorbeelden in de samenwerking met een GGZ-behandelteam (Evelyn Wannet, directie, Twomorrow)
IPS maakt deel uit van het aanbod binnen de meeste specialistische GGZ-instellingen en wordt in samenwerking met een behandelteam vormgegeven. Tijdens deze workshop gaan we in op wat we in de praktijk in het werken met verschillende GGZ-instellingen tegenkomen? Hoe kun je weerstand en creëer je draagvlak in een team? Wie neemt daarin welke rol op zich op van strategisch beleid tot op de werkvloer? Welke ambities stel je met elkaar en welke tools kun je gebruiken om de weg naar succes in beeld te brengen? In de workshop gaan we op een enthousiaste en interactieve wijze te werk waarbij we deelnemers uitdagen om uit de stoel te komen.
4. Samen op weg naar werk – groepstraining (Eva de Boer & Loran Oegema, Roads)
Roads heeft, als aanvulling op de individuele IPS trajecten, een groepsaanbod ontwikkeld. In tien bijeenkomsten gaan cliënten met elkaar in gesprek over verschillende thema’s, die allemaal gericht zijn op het vinden en behouden van een baan. Naast een deel theorie wordt er vooral heel veel geoefend. In deze workshop gaan we aan de slag met een aantal oefeningen uit dit door IPS kandidaten zeer gewaardeerde aanbod.
5. Een maatschappij die werkt, onderzoek naar werk en gezondheid van mensen met een arbeidsbeperking tijdens de coronacrisis (Mara de Visser, PhD, promovenda bij Amsterdam UMC)
Mara de Visser kijkt in haar project “Een maatschappij die werkt” naar wat de coronacrisis betekent voor het vinden en behouden van werk, de gezondheid en de begeleiding van mensen met een arbeidsbeperking. Vorig jaar heeft zij tientallen interviews gehouden met klanten en professionals over hoe zij de coronacrisis hebben ervaren. Het gaat om mensen vanuit UWV, gemeenten en in een IPS traject. Zij deelt haar eerste resultaten en gaat graag met jullie in discussie over wat deze uitkomsten nu betekenen en wat nodig is om deze groep beter te begeleiden.
6. Het voeren van een goed driegesprek (arbeidsdeskundige UWV, IPS-trajectbegeleider, cliënt)
7. In gesprek met IPS-docenten (Debby Kamstra, Erik Kruijf, Marja Halters & Ina Meijers)
15.00 PAUZE
15.30 Lezing – Presentatie via videoverbinding: Bob Drake / Debby Becker
15.55 In gesprek met de zaal: “Ontmoeting, samenwerking zorg en re-integratie” o.l.v. Marc Blom   m.m.v. Guus van Weelden (lid RvB UWV), Guus van Bork (Zorgverzekeraars Nederland) en en Thomas Pruijsen (projectcoördinator, Mind)
16.20 Afsluiting en Wrap-up IPS-dag  door dagvoorzitter
16.30 Informeel afsluiten: Netwerken / hapje-drankje / ontmoeting

 

Back To Top