Skip to: Samen over de Brug van 2021 naar 2022

Kenniscentrum Phrenos website

Samen over de Brug van 2021 naar 2022

In het jaar 2021 hebben de deelnemers van Samen over de brug veel partijen gesproken en samen verkend wat ze willen bereiken. Er waren gesprekken met bestuurders en mensen uit het veld. En in al die gesprekken kwam duidelijk een gedeeld beeld naar voren: een veel vanzelfsprekender en intensievere samenwerking tussen ggz en sociaal domein, waarin respect voor elkaars mogelijkheden en besef van de eigen beperkingen voorop staat.

2021 was ook een jaar waarin veel nieuwe initiatieven zijn gestart, zoals GEM en Caring Communities. Initiatieven waar Samen over de brug veel mee gemeen heeft en samen mee zal optrekken.

Het jaar 2022

2022 wordt voor Samen over de brug een jaar om te komen tot een gezamenlijke website met ruimte voor partners, om bewegingen en initiatieven die bijdragen aan de verbinding tussen ggz en sociaal domein een plek te geven. En om goede praktijken een Samen over de Brug-advies mee te geven en extra in het zonnetje te zetten.

Wat blijft

We zijn tot de conclusie gekomen dat de uitgangspunten van Over de Brug en de uitwerking hiervan in de generieke module Ernstig Psychiatrische Aandoeningen nog steeds onze leidraad is. Het gaat om:

  • Goed en betaalbaar wonen
  • Goede zorg en behandeling (incl. co-morbiditeit)
  • Somatische gezondheid en leefstijl
  • Ondersteuning en sociale verbinding (incl. crisisvangnet en preventie)
  • Toegang tot en ondersteuning bij onderwijs en werk
  • Ontmoeting, uitwisseling en ‘emancipatie’ (voor en door mensen met een psychische kwetsbaarheid)

Daarbij let Samen over de brug op een aantal randvoorwaarden:

  • Meer inzet van Ervaringsdeskundigheid
  • Meer aandacht voor netwerken, over domeinen heen én door de tijd
  • Het verkennen van Veranderstrategie: hoe leren we?
  • Het benutten van de opleiding en beroepsontwikkeling van professionals

Duidelijke keuze

Voor het kernteam is de keus dus helder om de adviezen van ervaringsdeskundigen leidend te laten zijn. Wat is hun oordeel over bestaande methodieken en netwerken? Waar moeten we meer op inzetten en wat moeten we loslaten? Met een panel van ervaringsdeskundigen willen we hier in 2022 mee aan de slag gaan.

Vooropgesteld: we zijn er nog lang niet! We zijn nog op zoek naar manier om de beweging van Samen over de brug te borgen en sterker te maken.

Wilt u op de hoogte blijven van Samen over de brug? Neem dan contact op met Chrisje Couwenbergh

Lees meer: Lerend netwerk Samen over de brug

Back To Top