Skip to: Rapport veldraadpleging participatie en rehabilitatie

Kenniscentrum Phrenos website

Rapport veldraadpleging participatie en rehabilitatie

Kenniscentrum Phrenos heeft een veldraadpleging verricht bij de deelnemende organisaties rondom het thema participatie en rehabilitatie. Onlangs is het rapport van deze raadpleging verschenen op onze website.

Meer inzicht

Met deze veldraadpleging beoogde Phrenos inzicht te krijgen in hoe deelnemende organisaties zich inzetten op het gebied van participatie en rehabilitatie, waar ze zich op willen ontwikkelen, hoe ze dit willen doen en waar Phrenos bij kan ondersteunen. De veldraadpleging is ingevuld door mensen uit de Deelnemersraad, het IPS-platform, de commissie van de studiedag  Maatschappelijk herstel en inclusie en docenten aangesloten bij Rehabilitatie ’92.

De resultaten uit de veldraadpleging geven belangrijke en relevante inzichten in hoe dit thema is ingebed in het beleid van de organisatie, hoe dit thema in de praktijk wordt toegepast en waar de wensen en uitdagingen liggen rondom de ontwikkeling van en samenwerking binnen het thema bij de deelnemende organisaties.

Startpunt

De resultaten vormen een startpunt voor Phrenos. Op basis van de wensen en adviezen uit de veldraadpleging zal Kenniscentrum Phrenos zich de komende periode op de volgende activiteiten gaan inzetten:

  1. inventariseren welke kennisproducten, lerende netwerken en partijen er zijn die zich richten op specifieke deelonderwerpen en dit overzicht beschikbaar stellen voor iedereen.
  2. een voorstel maken over wat we, indien mogelijk en gewenst in samenwerking met andere partijen, gaan doen met de deelonderwerpen waar nog kennishiaten aanwezig zijn en dit voorstel voorleggen aan de veldpartijen die hebben deelgenomen aan deze behoeftepeiling;
  3. een voorstel maken of, en zo ja hoe, we herstelgerichte initiatieven en inzet van ervaringskennis beter kunnen inbedden binnen de bestaande rehabilitatiemethodieken;
  4. de rehabilitatiemethodieken waar Phrenos zich al op inzet, voornamelijk IPS, verder verrijken via trainingsmaterialen, producten en scholingsbijeenkomsten zodat de implementatie beter wordt ondersteund en naar een hoger niveau wordt getild;
  5. via kennisdeling, productontwikkeling en het aansluiten bij de relevante netwerken en bijeenkomsten het thema participatie en rehabilitatie nog beter op de kaart proberen te zetten.

Download hieronder het volledige rapport:

Bevindingen veldraadpleging participatie en rehabilitatie
september 2023
Dorien Verhoeven, Sarita Sanches & Lars de Winter
Kenniscentrum Phrenos
Back To Top