Skip to: Participatiewet haalt haar doelen niet

Kenniscentrum Phrenos website

Participatiewet haalt haar doelen niet

Het Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP) bracht onlangs een rapport uit van een eindevaluatie van de Participatiewet die bijna 5 jaar geleden in werking trad. Uit de evaluatie bleek dat de doelstellingen van de wet nauwelijks behaald zijn.

Waarom werkt de Participatiewet niet niet zoals beoogd?

Het SCP geeft een aantal oorzaken waarom de wet niet naar behoren werkt.

De gemeenten die de wet moeten uitvoeren zijn (nog) niet goed toegerust voor deze taak.

Sommige aannames in de wet blijken niet te kloppen, bijvoorbeeld de aanname dat iedereen in staat is om te werken. Ook de overgang van verschillende wetten naar één Participatiewet werd niet goed ingeschat.

De wijze van financiering leidt ertoe dat gemeenten ertoe geneigd zijn zich voornamelijk te richten op de meest kansrijke groep.

Wat zijn de gevolgen?

Deze tekortkomingen leiden onder andere ertoe dat de meerderheid van de werkgevers niet op de hoogte van instrumenten die ingezet kunnen worden om mensen met een arbeidsbeperking in dienst te nemen. De groep werkgevers die bereid is om mensen met een beperking in dienst te nemen groeit niet. En de groep mensen die uiteindelijk werk vinden hebben meestal een lichamelijke beperking en een relatief kleine afstand tot de arbeidsmarkt. Ook blijkt de inkomenspositie van mensen uit de Wajong te zijn verslechterd, werd de kans op een baan voor mensen uit de Wsw kleiner en groeiden de baankansen voor mensen uit de bijstand nauwelijks.

Over de Participatiewet

De Participatiewet trad op 1 januari 2015 in werking met als doel een inclusieve arbeidsmarkt te creëren. De invoering van de wet zou het voor werkgevers overzichtelijker en makkelijker moeten maken om mensen met een arbeidsbeperking in dienst te nemen. De Participatiewet verving de Wet werk en bijstand (Wwb), de Wet sociale werkvoorziening (Wsw) en een groot deel van de Wet werk en arbeidsondersteuning jonggehandicapten (Wajong). Gemeenten zijn verantwoordelijk voor de uitvoering van de wet.

Lees meer in het nieuwsbericht op de website van Het Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP). U kunt daar ook het rapport downloaden.

 

Back To Top