Skip to: Over Samen over de brug

Kenniscentrum Phrenos website

Over Samen over de brug

Nederland heeft het VN-verdrag voor mensen met een beperking ondertekend, maar de realiteit is dat mensen met ernstig psychische aandoeningen op tal van levensgebieden op grote achterstand staan. Samen over de Brug zet zich in voor deze groep en wil de komende jaren werken aan een doorbraak op het grensvlak van ggz en sociaal domein. Want juist daar kunnen we slagen maken en winst boeken.

Ambities

Samen Over de Brug wil dat mensen met ernstige psychische aandoeningen er de komende jaren werkelijk op vooruitgaan op de volgende gebieden:
• Betaalbaar wonen in leefbare wijken
• Goede zorg en behandeling (inclusief comorbiditeit, zoals zorg bij LVB, verslaving, trauma)
• Gezonde leefstijl en goede somatische zorg
• Ondersteuning en sociale verbinding (inclusief crisisvangnet en preventie)
• Toegang tot en ondersteuning bij onderwijs en werk
• Ontmoeting, participatie en emancipatie (waaronder initiatieven voor en door mensen met een psychische kwetsbaarheid zelf

Brede samenwerking

Hiervoor is brede samenwerking nodig van alle betrokken partijen, waarbij mensen met psychische kwetsbaarheid zelf centraal staan. Maar ook de steun van de landelijke overheid is noodzakelijk.

Samen over de Brug is een initiatief van MIND, de Nederlandse ggz, Phrenos, Valente en VNG; en staat open voor andere organisaties. We ondersteunen landelijk en regionaal lerende netwerken op genoemde levensgebieden. Waar mogelijk sluiten we aan op al lopende innovaties en netwerken, waar nodig nemen we zelf het initiatief. We zetten goede praktijken in de spotlights en helpen ze over te dragen naar andere regio’s. We brengen structurele knelpunten in het systeem onder aandacht van politiek en beleidsmakers. Structurele inbreng van ervaringsdeskundigen, cliënt- en familievertegenwoordigers staat binnen Samen over de Brug voorop.

Tussentijdse evaluatie Over de brug

In de afgelopen jaren is er een nieuwe visie ontwikkeld op herstel, behandeling en participatie van mensen die langdurig in zorg zijn. In het rapport Over de brug werd deze visie, en wat daarvoor nodig is om die te realiseren, vol in de schijnwerpers gezet. De inhoud wordt breed gedeeld en in verschillende regio’s in de praktijk gebracht. Ook zijn er landelijk vele vernieuwende initiatieven genomen. Denk aan De Nieuwe GGZ, Herstel voor Iedereen, Beschermd thuis, de beweging van ervaringsdeskundigen, Innovatieprogramma RIBW, Redesigning Psychiatry en Netwerkpsychiatrie, om er enkele te noemen. Bovenal zijn de herstelverhalen van mensen zelf een rijke inspiratiebron voor gewenste en noodzakelijke veranderingen, zowel in de ggz als breder in de samenleving. Innovaties in de samenwerking op het grensvlak van ggz en sociaal domein stemmen hoopvol en laten zien hoe het anders kan. Dat geldt ook voor herstelacademies en zelfregiecentra, waarin zelfhulp en ervaringskennis de belangrijkste pijlers zijn. En hoewel hierin nog veel te wensen over blijft, zijn er bedden afgebouwd en worden ambulante vormen van behandeling en wijkgerichte zorgnetwerken opgebouwd.

Maar we zijn er nog lang niet. Ervaringen van cliënten en andere direct betrokkenen leren dat er nog te weinig is veranderd. Dat is ook zichtbaar in de landelijke cijfers, die geen verbetering laten zien in psychische gezondheid, kwaliteit van leven, eenzaamheid sociale uitsluiting en arbeidsparticipatie. En nog steeds sluiten zorgonderdelen vaak niet goed op elkaar aan, hebben cliënten en hun naasten nog te weinig regie over hun leven en zorg, en moet de samenwerking tussen ggz en sociaal domein een stuk beter. Lees de uitgebreide evaluatie van de realisatie van de ambitie van Over de Brug (2014) halverwege de looptijd (2019).

Uitvoeringsagenda en veranderstrategie

Het gevoel van urgentie over deze kwesties is de laatste tijd sterk toegenomen, zowel bij cliënten en hun naasten als bij professionele hulpverleners. Maar ook bij gemeenten, rijksoverheid, ggz-instellingen, maatschappelijke opvang, huisartsen en beroeps- en belangenorganisaties. Een brede coalitie van personen en partijen gaat aan de slag met een uitvoeringsagenda voor de komende jaren. Het concept van deze agenda is te vinden in de thematische uitvoeringsagenda. Een Oproep deel te nemen aan de Samen over de Brug beweging en een bijbehorende veranderstrategie is op de eerste bijeenkomst van Samen Over  de brug in maart door de vijf dragende partijen voor gelegd aan een breed publiek van netwerkpartners en wordt nu verder uitgewerkt.

Faciliterende partijen

Samen over de brug wordt gedragen door:

de Nederlandse ggz

 

 

Valente

 

MIND

 

 

VNG

 

Kenniscentrum Phrenos

Heeft u vragen? Laat het ons weten via samenoverdebrug@kcphrenos.nl

 

 

Back To Top