Skip to: Welkom bij het NIPA

Kenniscentrum Phrenos website

Welkom bij het NIPA

Het NIPA is een landelijk netwerk van (ervaringsdeskundige) autismeprofessionals, werkzaam bij ggz-organisaties. We maken (kennis)producten voor de behandeling en begeleiding van mensen met autisme.

We ontwikkelen de producten samen met de professionals die ermee zullen werken. En met mensen met autisme zelf. Zij weten immers als geen ander waarbij zij ondersteuning willen en op welke wijze. Ook voorziet het NIPA in een centrale plek waar specialistische kennis over autisme wordt samengebracht en waar specialisten en generalisten elkaar kunnen vinden en van elkaar kunnen leren.

Het NIPA maakt als lerend netwerk onderdeel uit van Kenniscentrum Phrenos.

Het NIPA in kernwoorden

Praktisch Innovatief Verbindend
Het NIPA richt zich op de praktijk. We ontwikkelen praktisch toepasbare producten voor de ggz, die liefst morgen al verbetering en resultaat opleveren voor de cliënt. Vanuit praktische behoeften komen we tot concrete invulling van wezenlijke vragen, zoals ‘wat is goede autismezorg?’, ‘wat is de invloed van het geven van een diagnose op het herstelproces van een cliënt?’ We baseren onze producten op actuele wetenschappelijke kennis, de meest recente praktijkontwikkelingen en de laatste ideeën over autisme en autismezorg. Al onze producten ontwikkelen we ook samen met mensen met autisme en hun naasten. Zij weten immers als geen ander waarin zij ondersteuning willen en op welke wijze. We verbinden (ervaringsdeskundige) professionals met elkaar. Daarmee faciliteren we de uitwisseling van kennis, ervaring en visies. Met als rode draad: het verbeteren van de zorg voor mensen met autismezorg. We verbinden ons als NIPA ook met het autismeveld en ‘de buitenwereld’. Omdat we geloven dat alleen door samenwerking de zorg voor mensen met autisme echt kan verbeteren en vernieuwen.

 

Lidmaatschap en kosten

Willen jij en je collega’s op de hoogte blijven van de laatste (wetenschappelijke) ontwikkelingen binnen het autisme? Gratis en met hoge korting naar kennisevenementen? Kosteloos gebruikmaken van kwalitatief goede autismemodules die samen met mensen met autisme zijn gemaakt?

Maak je organisatie lid!

Neem contact op met Laura Neijmeijer, coördinator van het NIPA:
lneijmeijer@kcphrenos.nl, 030-293 16 26

Contributie

Het NIPA vraagt een contributie van € 12.500 per jaar. Een deel van dit bedrag wordt besteed aan productontwikkeling. Met de huidige 5 leden worden de kosten voor overhead reeds gedekt. Dat betekent dat de contributie van elk nieuw lid nagenoeg volledig gebruikt zal worden voor productontwikkeling en kennisdeling.

We hanteren de werkwijze dat het NIPA de projectleden en projectleider zoveel mogelijk inhuurt bij haar leden. We betalen leden dus voor het mee-ontwikkelen van producten. Als lid kun je dus ook “verdienen” door deelname aan het NIPA.

Verder is het voornemen om op termijn, wanneer substantieel meer leden zijn aangesloten, het contributiebedrag omlaag te brengen. Om zo het lidmaatschap nog aantrekkelijker te maken en onze kennis en producten met een nog groter netwerk van (ervaringsdeskundige) zorgprofessionals te kunnen delen.

Autismezorg verbeteren

Bij het NIPA geloven we dat bij goede autismezorg wordt uitgegaan van de unieke persoon, niet van zijn of haar diagnose autisme. Daarom zetten we ons in voor persoonsgerichte zorg. Zorg met een positieve insteek, gericht op herstel.

We denken dat het bij goede autismezorg gaat om het helpen inzicht te krijgen in de eigen kwaliteiten en valkuilen en het stimuleren van zelfmanagementvaardigheden. Kennis van de eigen handleiding en het aanleren van vaardigheden die de zelfredzaamheid vergroten, dragen eraan bij dat een persoon met autisme zichzelf meer kan accepteren en zich beter thuis voelt in een omgeving en maatschappij die regelmatig andere verwachtingen hebben.

Bovendien is de persoon met autisme met deze kennis en vaardigheden beter toegerust en minder afhankelijk van (toekomstige) zorg en begeleiding, ook in een periode dat het minder gaat.

Kennis & krachten bundelen

Het NIPA is opgericht vanuit een duidelijke behoefte. We weten dat veel ggz-organisaties met dezelfde thema’s rondom autisme bezig zijn en behoefte hebben aan dezelfde soort inhoudelijke (kennis)producten en diensten.

We zijn dit netwerk gestart in de overtuiging dat het geheel meer is, dan de som der delen. Niet allemaal zelf het wiel uitvinden, maar kennis en ervaring samenbrengen. Ook omdat we in een tijd leven waarin ontwikkelbudgetten bescheiden zijn. Door dit samen te brengen, kunnen we meer.

Bij veel organisaties doet zich bovendien de ontwikkeling voor dat autismeafdelingen worden opgeheven en autismezorg wordt ondergebracht in generalistische teams. Met als mogelijk bijeffect dat de expertise verwatert, versplintert en soms zelfs deels verdwijnt. Dat maakt het extra belangrijk om de specialistische kennis over en ervaring met autisme goed te borgen op een centrale plek waar specialisten en generalisten elkaar kunnen vinden en van elkaar kunnen leren.

Back To Top