Skip to: Wat is het netwerk leefstijl en somatische gezondheid?

Kenniscentrum Phrenos website

Wat is het netwerk leefstijl en somatische gezondheid?

Het lerende netwerk leefstijl en somatische gezondheid is een levendig netwerk voor gezondheidszorgwerkers dat zich richt op het verbeteren van de lichamelijke gezondheid bij mensen met (ernstige) psychische problemen. Het netwerk is voortgekomen uit het themanetwerk leefstijl en somatische gezondheid van het Actieplatform Herstel voor Iedereen!

Eerder onderzoek toonde aan dat mensen met ernstige psychische problemen gemiddeld 20 jaar korter leven dan mensen zonder psychische klachten. Dit komt onder andere door een gebrekkige leefstijl en bijwerkingen van medicatie. In de geestelijke gezondheidszorg wordt veelvuldig aangegeven dat dit een belangrijk thema is. Voor hen is het belangrijk om handvatten te krijgen om hiermee aan de slag te gaan door middel van het vergaren en verbeteren van kennis vanuit wetenschap en praktijk, ondersteuning in de implementatie en interdisciplinaire uitwisseling van ervaringen en praktijkvoorbeelden: samen maken we elkaar namelijk sterker en hoeven we niet individueel opnieuw het wiel uit te vinden! Op deze manier hopen we met elkaar te voldoen aan de volgende doelstelling en ambitie: de komende jaren van de tot 20 jaar verkorte levensduur ten minste 5 jaar af te halen.

Deze doelstelling kunnen we met recht ambitieus noemen. We hopen met dit netwerk hier een steentje aan bij te dragen. We hebben twee belangrijke onderdelen binnen dit netwerk die wij doorlopend faciliteren:

  1. Gezamenlijke inhoudelijke uitwisselingsbijeenkomsten: We streven ernaar drie keer per jaar een gezamenlijke inhoudelijke uitwisselingsbijeenkomst te organiseren. Deze bijeenkomsten worden georganiseerd en voorgezeten door deelnemende instellingen van het lerende netwerk en heeft als primaire doel om kennis uit te wisselen en gezamenlijk te sparren over vragen vanuit de praktijk.
  2. Gezamenlijk uitvoeren van concrete activiteiten: Naast dat het van belang is om elkaar te inspireren en van elkaar te leren, is het minstens net zo belangrijk om met elkaar aan de slag te gaan met concrete activiteiten: onze doelstelling wordt immers niet uit zichzelf bereikt. Momenteel hebben we twee speerpunten waar we ons op focussen:

1) Inventarisatie en monitoring somatische screening: We proberen hierbij in kaart te brengen in hoeverre cliënten jaarlijks worden gescreend op hun somatische gezondheid conform de richtlijn en hoe we dit op organisatie niveau kunnen verbeteren.

2) Faciliteren van verbetering in de implementatie van leefstijl interventies binnen de ggz-organisaties.

Er lopen al projecten in ons netwerk op deze twee speerpunten. We spreken met elkaar de verwachting uit dat we ook daadwerkelijk samen aan de slag gaan met deze projecten en activiteiten. We verwachten daarom een actieve inbreng van de deelnemende instellingen. De projecten en de speerpunten worden altijd in samenspraak met de deelnemende instellingen opgezet en sluiten hierdoor goed aan bij en een aanvulling zijn op de beleidsdoeleinden vanuit de organisatie.

Verslagen bijeenkomsten

Verslag van de bijeenkomst van het Lerend Netwerk Leefstijl en somatische gezondheid 26 juni 2023. Download

Verslag van de bijeenkomst van het Lerend Netwerk Leefstijl en somatische gezondheid 7 juli 2022. Download

Verslag van de bijeenkomst van het Lerend Netwerk Leefstijl en somatische gezondheid 10 februari 2022. Download

Verslag van de bijeenkomst van het Lerend Netwerk Leefstijl en somatische gezondheid 17 maart 2021. Download

 

Publicaties Leefstijl en somatische gezondheid

Stand van zaken rondom somatische screening in Nederland (samenvatting)
augustus 2023
Lars de Winter, Laurien Noortman & Jeroen Deenik
Kenniscentrum Phrenos
Eindrapportage project Praktijkvoorbeelden somatische screening
2022
Lars de Winter, Daniëlle van Duin
Kenniscentrum Phrenos
Digitaal overzicht project Praktijkvoorbeelden somatische screening
2022
Lars de Winter, Daniëlle van Duin
Kenniscentrum Phrenos

Voor wie?

Dit lerende netwerk is voor alle zorgprofessionals, beleidsmedewerkers en managers die zich bezighouden met het thema somatische gezondheid en leefstijl voor mensen met psychische problemen een gezondheidszorgorganisatie. Van origine was dit netwerk enkel gericht op mensen met ernstige psychische problemen. Een matige somatische gezondheid is echter niet exclusief voor mensen met ernstige psychische problemen, maar ook voor mensen met mildere psychische klachten. Ons netwerk ook open voor professionals die werkzaam zijn in de gespecialiseerde ggz, de polikliniek, eerstelijnszorg of in instellingen voor beschermd en begeleid wonen.

Boegbeeld

Jeroen Deenik is boegbeeld van het netwerk leefstijl en somatische zorg. Jeroen is afgestudeerd psychomotorisch therapeut, gezondheidspsycholoog en epidemioloog en doet onderzoek naar (het bevorderen van) beweging/leefstijl bij mensen met psychische problemen. In mei 2019 promoveerde hij op dit onderwerp. Jeroen werkt op het snijvlak van wetenschappelijk onderzoek en de praktijk en werkt samen met collega’s in zowel binnen als buitenland.
Jeroen werkt als onderzoeker en coördinator van de onderzoekslijn Psychotische Stoornissen bij GGz Centraal, waar hij ook supervisie geeft aan masterstudenten, collega’s in opleiding en promovendi gedurende hun onderzoek. Daarnaast is hij masterthesisbegeleider bij de Master Psychomotorische Therapie aan het Windesheim en is hij gastdocent en -spreker op verschillende congressen en scholingen voor zorgprofessionals.

Jeroen Deenik: ‘Op dit moment biedt verandering van leefstijl op korte termijn de beste kansen om de gezondheidstoestand daadwerkelijk te verbeteren van mensen met een ernstige psychische aandoening. Ze hebben medicatie nodig die veel bijwerkingen heeft.’

Bekijk de vlog van Jeroen Deenik

Organisatie en aanmelden

Dit lerende netwerk wordt gefaciliteerd door Kenniscentrum Phrenos in samenwerking met GGZ Centraal.  Contactpersonen zijn Lars de Winter (Kenniscentrum Phrenos) en inhoudelijk boegbeeld Jeroen Deenik (GGz Centraal).

WILT U AANSLUITEN BIJ HET ONDERZOEKSNETWERK?

Voor aanmelden kunt u het onderstaande formulier invullen.

Aanmeldformulier voor Netwerk leefstijl en somatische gezondheid

  • Persoonsgegevens

  • Via de privacyverklaring informeren wij u over onze verwerking van uw gegevens.
  • Na het verzenden van het formulier krijgt u een mail ter bevestiging. Indien u deze niet ontvangt controleer dan of u alles correct heeft ingevuld, probeer het eventueel opnieuw of neem contact op met info@kcphrenos.nl.

Meer informatie?
Neem contact op met onze experts.

Back To Top