Skip to: Wat is het Netwerk Ervaringsdeskundigheid?

Kenniscentrum Phrenos website

Wat is het Netwerk Ervaringsdeskundigheid?

Samen met haar deelnemende instellingen beoogt Kenniscentrum Phrenos in dit netwerk de inzet van ervaringsdeskundigheid te ontwikkelen en verstevigen. Uitgangspunt daarbij is dat de beschikbaarheid van ervaringsdeskundigheid een voorwaarde is voor het ontwikkelen en benutten van ervaringskennis ten behoeve van herstel en voor de inrichting van herstelondersteunende zorg.

Voor wie is dit netwerk?

Dit netwerk is voor iedereen die binnen de organisatie werkt aan de implementatie van ervaringsdeskundigheid: ervaringsdeskundigen, beleidsmakers, managers, bestuurders, andere professionals die op deze thema’s werken. Implementatie vraagt een brede visie en nauwe samenwerking op alle niveaus in de organisatie. Het voormalige themanetwerk Opschalen Ervaringsdeskundigheid van Herstel voor Iedereen vindt onderdak in dit nieuwe netwerk. Dit geldt ook het Platform FACT ervaringsdeskundigen. Na een periode waarin de eigen visie en beroepsontwikkeling centraal stond, is het nu tijd om dit te verbreden en samen met anderen in de organisatie de brede omslag naar herstelondersteunende zorg te realiseren.

Hoe werkt het?

Vier keer per jaar is er een live bijeenkomst van drie uur. Deelnemers brengen hun eigen ontwikkelvragen en doelen in. Gezamenlijk leren, uitwisselen en reflecteren staan centraal. We hanteren een aantal basisdocumenten die houvast bieden om met deze vragen aan de slag te gaan. Zo kunnen het Beroepscompetentie Profiel Ervaringsdeskundigheid en de aankomende Generieke Module Ervaringsdeskundigheid houvast bieden. Al naar gelang de thema’s en vragen die naar voren komen bieden we verdiepende teksten en kunnen we samen besluiten om van tijd tot tijd een deskundige uit te nodigen. De werkwijze kunnen we in gezamenlijk overleg bijstellen.
Martijn Kole en Dienke Boertien zullen de bijeenkomsten begeleiden.

Boegbeeld

Martijn Kole is boegbeeld van het netwerk ervaringsdeskundigheid. Hij gebruikt zijn ruime ervaring met psychische ontwrichting en herstellen daarvan voor zijn werk als bron voor de ontwikkeling en inzet van zijn ervaringsdeskundigheid. Hij combineert dit met een rijke historie binnen de wereld van zelfhulp en peer support alsook zijn kennis en ervaring als mentor en facilitator van Peer Supported Open Dialogue. In binnen- en buitenland streeft hij naar de implementatie van herstelondersteunende zorg en de inzet van peer support.
Hij is samen met Ton Verspoor de grondlegger van Enik Recovery College en binnen Lister vervuld hij de rol als adviseur van de RvB en manager van de Lister academie.

Martijn Kole: ‘Ik ben een vurig pleitbezorger voor een fundamentele paradigmaverandering, waarbij we wezenlijk anders naar psychisch lijden gaan kijken en naar de positie en regie die door cliënten, hun netwerk en hulpverleners wordt genomen.’

Aanmelden

Wilt u deelnemen aan de netwerk? Stuur dan een mail naar Dienke Boertien

 

Meer informatie? Neem contact op met onze experts.

Back To Top