Skip to: Voor MHFA-cursisten is helpen complex en dynamisch proces

Kenniscentrum Phrenos website

Voor MHFA-cursisten is helpen complex en dynamisch proces

De in Australië ontwikkelde MHFA–training biedt burgers en hulpverleners kennis en vaardigheden om eerste hulp te geven aan mensen met beginnende en/of acute psychische problemen. De cursus leert de deelnemer om te gaan met iemand die psychische problemen ontwikkelt of in een crisissituatie verkeert. In deze Australische kwalitatieve studie (n=16) werd onderzocht hoe mensen die de MHFA-training hebben gevolgd in de praktijk omgaan met mensen met psychische problemen die eventueel hulp nodig hebben. De data werden verzameld middels semi-gestructureerde diepte-interviews en geanalyseerd met behulp van thematische analyse. Uit de ervaringen van de deelnemers (de helpers) komen enkele algemene elementen en stadia naar voren die door de auteurs in een model zijn samengevat: 1. Triggers voor bezorgdheid: de helpers zien gedragsverandering bij iemand in de omgeving (de ontvanger), of ze zien dat iemand in een crisis verkeerd of iemand anders wijst hen erop dat iemand een probleem heeft. 2. De helper gaat zich afvragen of hij/zij gaat ingrijpen: a. zou ik moeten gaan helpen? (relatie tussen helper en ontvanger is van belang); b. kan ik helpen? (inschatting van de eigen vaardigheden); c. welke hulp is het beste?; d. wanneer zal ik de ontvanger benaderen? (van belang zijn de symptomen bij de ontvanger). 3. De door de helper ondernomen mogelijke acties (het hulpspectrum): niet helpen; de situatie monitoren; indirecte hulp bieden; routinematige ondersteuning bieden; zich actief met de ontvanger verbinden; zich heel intensief met de ontvanger verbinden; een hulpverleningsrol op zich nemen. 4. De korte en lange termijn effecten van de geboden hulp voor de ontvanger en de helper beoordelen. Er blijken vele beslismomenten te zijn en het proces van hulp bieden is complex en dynamisch. Het ontwikkelde help-model kan gebruikt worden om de MHFA-trainingen te verbeteren.
N.B. Sinds eind 2015 wordt MHFA ook in Nederland aangeboden: mhfa.nl
Rossetto A, Jorm AF, Reavley NJ. (2018). Developing a model of help giving towards people with a mental health problem: a qualitative study of Mental Health First Aid participants. Int J Ment Health Syst. 2018 Aug 21;12:48.

Back To Top