Skip to: Verzwijgen wordt als copingstrategie tegen stigma het vaakst gebruikt door mensen met psychische problemen

Kenniscentrum Phrenos website

Verzwijgen wordt als copingstrategie tegen stigma het vaakst gebruikt door mensen met psychische problemen

Mensen met psychische problemen ervaren vaak discriminatie. Om met stigma en discriminatie om te gaan worden er in de literatuur drie copingstrategieën beschreven: 1. Verzwijgen van de psychische stoornis; 2. Anderen voorlichten over psychische stoornissen; 3. Anderen uitdagen en confronteren met hun stigmatiserende houding en gedrag. Er is nog weinig evidentie over de positieve en negatieve verbanden die met de verschillende copingstrategieën samenhangen, hoewel er een verband lijkt te zijn tussen verzwijgen enerzijds en mindere gevoelens van eigenwaarde en meer zelfstigma anderzijds. In deze Britse studie (n=3005) werden data uit de Viewpoint surveys (2011-2013) naar ervaringen met discriminatie door cliënten van ggz-instellingen geanalyseerd om inzicht te krijgen hoe vaak de verschillende copingstratiegieën gebruikt worden. De volgende meetinstrumenten werden afgenomen: Discrimination and Stigma Scale (DISC), de Resource Generator-UK (meet sociaal kapitaal van deelnemers), Stigma Coping Scale (SCS). De data werden geanalyseerd met behulp van regressie analyses. Het bleek dat verzwijgen door 73% van de deelnemers werd gebruikt. Deze strategie had een sterke associatie met geanticipeerde discriminatie en met weinig vertrouwen hebben dat stigma kan worden aangepakt. 25% gaf aan verzwijgen nooit als strategie te gebruiken. Ook kwam naar voren dat 81% van de deelnemers meer dan één strategie gebruikt. Van de deelnemers confronteerde 51% anderen wel eens met hun discriminerende gedrag. Dit laatste had een sterk verband met ervaren discriminatie en met de overtuiging dat stigma bestreden moest worden. In tegenstelling tot de verzwijgen-strategie lijken actieve copingstrategieën positievere effecten te hebben, tot meer vertrouwen dat stigma bestreden kan worden.
Isaksson A, Corker E, Cotney J, Hamilton S, Pinfold V, Rose D, Rüsch N, Henderson C, Thornicroft G, Evans-Lacko S. (2018). Coping with stigma and discrimination: evidence from mental health service users in England. Epidemiol Psychiatr Sci. Dec;27(6):577-588.

Back To Top