Skip to: Versterken van sociale cohesie in achterstandswijken verhoogt niveau van geestelijke gezondheid

Kenniscentrum Phrenos website

Versterken van sociale cohesie in achterstandswijken verhoogt niveau van geestelijke gezondheid

Angststoornissen en depressie zijn de meest voorkomende psychische stoornissen. Deze stoornissen komen significant vaker voor bij kansarme bevolkingsgroepen. In deze Britse studie werd onderzocht of achterstandswijken met meer sociale cohesie een gunstige invloed hebben op de geestelijke gezondheid. Er werd gebruik gemaakt van de Caerphilly Health and Social Needs Cohort Study waarbij in 2001 (n=10982) en in 2008 (n=4558) via een schriftelijke vragenlijst de Short-Form Health Survey (SF-36) en de Mental Health Inventory (MHI-5) is afgenomen. De mate van achterstand van een wijk werd vastgesteld door het gemiddelde inkomen per huishouden uit te rekenen. De sociale cohesie van een wijk werd vastgesteld met behulp van Buckner’s Neighbourhood Cohesion schaal. Het bleek dat in wijken met de meeste sociale achterstand en geringe sociale cohesie de mate van geestelijke gezondheid het sterkst afnam. In achterstandwijken met een grote sociale cohesie was dat effect significant minder: in de lage cohesie groep nam de MHI-5 score met 2.8 punten af, terwijl die in de hoge cohesie groep met 1.1 punt toe nam (verschil dus 3.9 punten). Een mogelijke verklaring is dat een hoge mate van sociale cohesie (gebaseerd op vriendschap, elkaar bezoeken en aan elkaar uitlenen, en elkaar helpen) de nadelige effecten van sociale achterstand compenseert en gunstig is voor de ervaren gezondheid. Interventies die gericht zijn op het versterken van sociale interactie en onderlinge uitwisseling in achterstandswijken zouden gestimuleerd moeten worden.
Fone D, White J, Farewell D, Kelly M, John G, Lloyd K, Williams G & Dunstan F (2014).Effect of neighbourhood deprivation and social cohesion on mental health inequality: a multilevel population-based longitudinal study. Psychological Medicine 44 (11), 2449-2460.

Back To Top