Skip to: Verlangen naar volwaardig burgerschap

Kenniscentrum Phrenos website

Verlangen naar volwaardig burgerschap

Verlangen naar volwaardig burgerschap
2010
Jaap van Weeghel
Universiteit van Tilburg

Verlangen naar volwaardig burgerschap is de oratie van prof. dr. Jaap van Weeghel, uitgesproken bij het aanvaarden van het ambt van bijzonder hoogleraar Rehabilitatie en participatie van mensen met ernstige psychische aandoeningen aan de Universiteit van Tilburg op 17 september 2010.

De geschiedenis leert dat mensen met psychische aandoeningen heel lang de rechten en verantwoordelijkheden van het burgerschap zijn ontzegd. In zijn oratie verkent Van Weeghel in hoeverre onze huidige samenleving deze mensen wél mogelijkheden tot volwaardig burgerschap biedt. Verder gaat Van Weeghel na of de ambities van psychiatrische rehabilitatie daarop aansluiten en wordt de stand van zaken in de rehabilitatiepraktijk voor deze groep mensen behandeld. Daarbij komt ook aan de orde of de voorhanden kennis wel in de praktijk wordt toegepast. De oratie wordt afgesloten door het benoemen van enige thema’s die nadere studie verdienen, namelijk behandeling in dienst van rehabilitatie, sectoroverschrijdende kennisontwikkeling, stigmabestrijding, rehabilitatieondersteunend beleid, de maatschappelijke dimensie van herstel en de verbinding van herstelgericht met evidence-based werken.

Back To Top