Skip to: Uit alle studies blijkt dat het beloop en de uitkomsten van de stoornis bij personen met EPA die weer gaan werken nooit negatief zijn

Kenniscentrum Phrenos website

Uit alle studies blijkt dat het beloop en de uitkomsten van de stoornis bij personen met EPA die weer gaan werken nooit negatief zijn

Sommige hulpverleners denken dat personen met een ernstige psychische aandoening (EPA) (schizofrenie, bipolariare stoornis, ernstige depressie) te kwetsbaar zijn om weer te gaan werken. Tot nu toe is nog niet systematisch onderzocht of werk een positieve of negatieve invloed heeft op het beloop en de uitkomsten van de verschillende stoornissen. In deze Amerikaanse systematische review (12 studies van 8 cohorten; n= 6844) werden verbanden tussen werk en beloop gehaald uit prospectieve cohort studies. Het is niet ethisch verantwoord RCT’s te starten waarbij deelnemers gerandomiseerd worden naar werk versus werkloos. Er werden verbanden uitgerekend tussen het hebben van regulier betaald werk en één van de volgende domeinen: psychiatrische symptomen, aantal intramurale opnames, gebruik van ambulante hulpverlening, kosten van psychiatrische hulp, medicatiegebruik, middelengebruik, leefsituatie, aantal dagen in gevangenis, sociale uitkeringen, sociaal functioneren, gevoel van eigenwaarde, tevredenheid met het leven, algemeen functioneren. Heel bleek dat het hebben van werk consistent gerelateerd was aan afname van ambulante psychiatrische behandeling en met een verbetering van het gevoel van eigenwaarde. Voor alle andere domeinen geldt dat er geen constistente positieve verbanden werden gevonden. In geen enkele studie leidde het hebben van werk tot een verslechtering van de uitkomsten. Als mogelijke verklaring schrijven de auteurs dat gediscrimineerd worden op het werk en de stress die een werkomgeving met zich meebrengt wellicht verbleken in vergelijking met de sociale marginalisatie die het gevolg is van onzeker inkomen, armoede en sociale isolement.
Luciano A, Bond GR & Drake RE (2014). Does employment alter the course and outcome of schizophrenia and other severe mental illnesses? A systematic review of longitudinal research. Schizophrenia Research 159 (2-3), 312-21.

Back To Top