Skip to: Redenen voor stigmatiseren psychische stoornissen terug te brengen tot sociale wenselijkheid en beheersbaarheid

Kenniscentrum Phrenos website

Redenen voor stigmatiseren psychische stoornissen terug te brengen tot sociale wenselijkheid en beheersbaarheid

Er is veel stigma ten aanzien van psychische stoornissen. Het is echter niet duidelijk of de onderliggende opvattingen die tot stigma leiden voor alle stoornissen (depressie, angst, schizofrenie etc.) dezelfde zijn. Dit is van belang voor het ontwikkelen van anti-stigma interventies. Deze Amerikaanse studie bestaat uit twee delen: in Studie 1 werd onderzocht of waarnemers (studenten aan de Indiana Universiteit) dezelfde of verschillende stigma-gerelateerde opvattingen over veel voorkomende psychische stoornissen hebben; in Studie 2 werd onderzocht of stigma-gerelateerde opvattingen die met specifieke psychische stoornissen geassocieerd worden stigmatisering van die specifieke stoornis voorspellen. In deze studie gaat het alleen over publiek stigma. De volgende stoornissen werden geselecteerd: depressie; posttraumatische stress; suïcidaal gedrag; angststoornis; obsessief-compulsieve stoornis; bipolaire stoornis; paranoia; schizofrenie; psychose. Met behulp van Weighted MultiDimensional Scaling (WMDS) kwamen twee duidelijk te onderscheiden dimensies naar voren waarmee de stoornissen onderscheiden kunnen worden: hun relatieve sociale wenselijkheid en hun relatieve beheersbaarheid of controleerbaarheid. Deze twee dimensies verklaarden in de WMDS-analyse 71,8% van de variantie. Op de dimensie sociale wenselijkheid was er een duidelijk onderscheid tussen het cluster schizofrenie/paranoia/psychose ten opzichte van het cluster bipolair/angst/obsessief compulsief, waarbij het eerste cluster duidelijk sociaal onwenselijker werd gezien dan het tweede cluster. Op de dimensie controleerbaarheid werd het cluster schizofrenie/paranoia/psychose als veel meer oncontroleerbaar gezien dan het cluster depressie/suïcidaal/posttraumatische stress. Psychische stoornissen die als bedreigend worden gezien dragen bij aan hun sociale onwenselijkheid. Uit Studie 2 kwam naar voren dat stigma ten aanzien van personen met een depressie gebaseerd is op de opvatting dat depressie te controleren is. Dit gold ook voor deelnemers die zelf een depressie hadden meegemaakt.
Krendl AC, Freeman JB. (2017). Are mental illnesses stigmatized for the same reasons? Identifying the stigma-related beliefs underlying common mental illnesses. J Ment Health. Oct 11:1-9.

Back To Top