Skip to: Ook mensen met een bipolaire stoornis hebben veel last van publiek stigma en zelfstigma

Kenniscentrum Phrenos website

Ook mensen met een bipolaire stoornis hebben veel last van publiek stigma en zelfstigma

Ook mensen met een bipolaire stoornis hebben veel last van publiek stigma en zelfstigma
Een Bipolaire Stoornis (BS) is een chronische psychische stoornis die wordt gekenmerkt door een afwisseling van manische en depressieve periodes. Door deze symptomen zijn mensen met een BS kwetsbaar om publiek stigma en zelfstigma mee te maken. Publiek stigma verwijst naar stereotypes, vooroordelen en discriminiatie ten aanzien van een psychische stoornis in de samenleving en zelfstigma is de internalisering van die negatieve opvattingen en het daarmee eens zijn. In deze beschouwende review wordt beschreven wat uit de recente literatuur naar voren komt over de impact die stigma heeft op mensen met een BS. De auteurs geven niet aan hoe naar literatuur gezocht is en welke criteria gehanteerd werden. Publiek stigma wordt geassocieerd met meer functionele beperkingen, meer angst en slechtere werkuitkomsten. Ook zelfstigma werd geassocieerd met het op een lager niveau functioneren en ook met meer depressieve- en angstsymptomen. De resultaten van studies die stigma-ervaringen van verschillende diagnosegroepen met elkaar vergelijken zijn wisselend. Uit sommige studies blijkt dat mensen met een BS evenveel publiek stigma ervaren dan mensen met schizofrenie, persoonlijkheidsstoornissen of depressie, maar soms is dat minder.Zelfstigma is bij mensen met een BS hoger dan bij mensen met een angststoornis, gelijk met die van mensen met een depressie en lager dan bij mensen met schizofrenie. Uit kwalitatief onderzoek blijkt dat mensen met een BS ook stigma en discriminatie ervaren van familie, vrienden en hulpverleners. Veel verzorgenden en familieleden van mensen met een BS geven aan stigma te ervaren. Zelfstigma is groter bij jongeren met een BS en wordt geassocieerd met een geringe medicatietrouw. Op het onderszoeksterrein stigma bij bipolaire stoornissen zijn nog weinig longitudinale studies uitgevoerd, is weinig onderzoek gedaan naar de impact van stigma op medicatietrouw en is meer onderzoek nodig naar de ervaringen van jongeren met een BS.
Perich T, Mitchell PB, Vilus B. (2022). Stigma in bipolar disorder: A current review of the literature. Aust N Z J Psychiatry. 2022 Sep;56(9):1060-1064.

Back To Top