Skip to: Netwerkzorg: Evaluatie implementatie netwerkpsychiatrie

Kenniscentrum Phrenos website

Netwerkzorg: Evaluatie implementatie netwerkpsychiatrie

Looptijd: mei 2023 – mei 2025
Financiering: ZonMw

Evaluatie van de implementatie van netwerkzorg

In het eerdere doorbraakproject Netwerkpsychiatrie gingen teams in 12 regio’s aan de slag met het implementeren van netwerkzorg. De eerste signalen van cliënten, naasten, ggz-aanbieders, gemeenten en huisartsen zijn positief, maar er is behoefte aan meer inzicht in de uitkomsten op cliënt-, team- en regioniveau.

De evaluatie richt zich op het onderzoeken van de implementatie- en veranderprocessen van netwerkzorg in het doorbraakproject én het vertalen van inzichten naar mogelijkheden voor de bredere toepasbaarheid van netwerkzorg in Nederland. Door de implementatie van netwerkzorg aan gericht onderzoek te koppelen, kan de methodiek naar een hoger niveau worden getild en kunnen de voorwaarden worden geschapen die nodig zijn om op landelijke schaal te worden ingebed en impact te hebben.

Doel van de evaluatie

Het doel van deze evaluatie is om het veranderproces in de 12 regio’s van het doorbraakproject Netwerkpsychiatrie te onderzoeken, zodat bredere en duurzame implementatie van netwerkzorg in Nederland mogelijk wordt. Hierbij horen de volgende subdoelen:
1. Zicht krijgen op de resultaten, succesfactoren en belemmerende factoren van de implementatie van netwerkzorg.
2. Het doorontwikkelen van netwerkzorg met een complete implementatie toolkit.
3. Het creëren van de voorwaarden voor landelijke opschaling.

Aanpak van de evaluatie

Binnen de evaluatie worden verschillende activiteiten uitgevoerd:

  • Breed, verkennend onderzoek: naar de voortgang en lessen m.b.t. implementatie van netwerkzorg bij 12 organisaties door middel van gestructureerde interviews en het verzamelen van kwantitatieve gegevens.
  • Verdiepend onderzoek: naar succesfactoren, belemmeringen, behoeften met betrekking tot de implementatie van netwerkzorg bij 6 organisaties door middel van semigestructureerd interviews, focusgroepen, micro-analyses, een maatschappelijke business case en co-creatie sessies.
  • Ontwikkeling implementatietoolkit: voor de implementatie van netwerkzorg met daarin o.a. informatie en materialen over de Netwerkintake, Resource groepen en structurele samenwerking tussen ggz en sociaal domein, hulpmiddelen voor implementatie en praktijkvoorbeelden.
  • Leernetwerk: het verbreden en voortzetten van het lopende leernetwerk van 12 regio’s in het eerdere doorbraakproject.
  • Scholingsaanbod: het opzetten van een structureel landelijk scholingsaanbod en intervisienetwerk voor deelnemers.
  • Landelijke borging: het bouwen aan voorwaarden voor borging met landelijke partijen.

Betrokkenen

De evaluatie wordt uitgevoerd bij de 12 regio’s uit het doorbraakproject Netwerkpsychiatrie: Lister, Reinier van Arkel, Parnassia Den Haag, Parnassia Noord-Holland, Parnassia Zoetermeer, Antes, GGZ Drenthe, GGz Eindhoven, GGZ Westelijk Noord-Brabant, Leviaan, Vincent van Gogh, Fivoor. De eerstgenoemde 6 regio’s nemen ook deel aan het verdiepende deel van de evaluatie.

Floortje Scheepers en Niels Mulder zijn als hoofdonderzoekers verantwoordelijk voor de inhoudelijke sturing van de evaluatie. Daniëlle van Duin en Lia van der Ham van Kenniscentrum Phrenos zijn verantwoordelijk voor de coördinatie en uitvoering. Het Trimbos-instituut (Ben Wijnen) voert de maatschappelijke business case uit.

De evaluatie wordt begeleid door een regiegroep. De regiegroep (Floortje Scheepers, Niels Mulder, Tom van Mierlo en Frits Bovenberg) denkt mee over de invulling van de projecten en monitort de voortgang. Bij de evaluatie is ook een adviesgroep betrokken, die advies geeft en meedenkt over voorwaarden voor landelijke opschaling, bestaande uit vertegenwoordigers van VNG, de Nederlandse ggz, Valente en MIND. Betrokkenheid van MIND waarborgt het perspectief van cliënten en naasten.

 

Meer informatie?
Neem contact op met onze experts.

Back To Top