Skip to: Meta-analyse: mate van persoonlijk stigma hangt samen met demografische en culturele factoren en met daadwerkelijke discriminatie

Kenniscentrum Phrenos website

Meta-analyse: mate van persoonlijk stigma hangt samen met demografische en culturele factoren en met daadwerkelijke discriminatie

Persoonlijk stigma bij personen met psychische problemen omvat waargenomen (perceived), ervaren en geïnternaliseerd (=zelfstigma) stigma. In de samenleving blijven negatieve stereotyperingen van deze personen breed aanwezig. De afgelopen jaren zijn er 3 grote reviews uitgevoerd naar aspecten die samenhangen met persoonlijk stigma, waarbij de meeste aandacht uitging naar factoren die invloed hebben op zelfstigma. In deze Britse meta-analytische synthese (n = 216 publicaties; totaal 28.982 patiënten) werden studies meegenomen die uitkomsten melden over factoren die samenhangen met persoonlijk stigma, werden de groottes van het effect van alle geïncludeerde studies omgerekend in Pearson’s r en werden alle mogelijke moderatoren geïnventariseerd. Het gaat om assocaties tussen enerzijds waargenomen en ervaren stigma en zelfstigma en anderzijds demografische en ziekte-gerelateerde variabelen én psychiatrische symptomen en welzijnsaspecten. Ook werden de associaties met verklarende moderatoren meta-analytisch berekend. Dit betrof het land (cultuur) waar de studie verricht werd (collectivistisch of individualistisch), de status van de patiënt (ambulant of intramuraal) en de demografische variabelen sekse, aantal jaren scholing en leeftijd. Er werden duidelijke verbanden gevonden tussen aspecten van persoonlijk stigma enerzijds en demografische variabelen zoals leeftijd, werkstatus, economische positie, etniciteit en op het platteland wonen anderzijds. Een robuuste associatie werd gevonden tussen werkloosheid en een grotere mate van zelfstigma. Er werd een omgekeerd verband gevonden tussen medicatietrouw en aspecten van persoonlijk stigma en een positief verband met ziekte-inzicht en aantal opnames. Er werd een omgekeerd verband gevonden tussen welzijnsvariabelen (functioneren; kwaliteit van leven; gevoelens van zelfvertrouwen) en persoonlijk stigma. Er werd een duidelijk verband gevonden tussen ervaren stigma (discriminatie) en een grotere mate van van persoonlijk stigma. In individualistische landen werden sterkere assocaties gevonden met de mate van persoonlijk stigma dan in collectivistische landen.
Eliasson ET, McNamee L, Swanson L, Lawrie SM, Schwannauer M. (2021). Unpacking stigma: Meta-analyses of correlates and moderators of personal stigma in psychosis. Clin Psychol Rev. 2021 Nov;89:102077. doi: 10.1016/j.cpr.2021.102077. Epub 2021 Aug 28.

Back To Top