Skip to: Landelijke lessen voor samenwerking tussen de ggz en het sociaal domein

Kenniscentrum Phrenos website

Landelijke lessen voor samenwerking tussen de ggz en het sociaal domein

Regionale samenwerking in taskforces

In Nederland heerst de visie dat goede zorg voor mensen met ernstige psychische aandoeningen aansluit op individuele hulpbehoeften en persoonlijke doelen (Over de brug, 2014). Er moet aandacht zijn voor de verschillende fasen en dimensies van herstel en de zorg moet zoveel mogelijk bestaan uit bewezen effectieve interventies. Daarvoor is integrale, samenhangende en sectoroverschrijdende zorg nodig.

Het is van groot belang dat mensen met ernstige psychische aandoeningen (EPA) laagdrempelig een beroep kunnen doen op goede medisch-psychiatrische en psychologische behandeling. Hun behoeften hebben echter zelden alleen betrekking op het werkterrein van de ggz. Vaker gaat het om universele thema’s als geaccepteerd worden als persoon, sociale relaties hebben en deelnemen aan het maatschappelijk verkeer. Zij hebben dezelfde levenswensen als andere burgers, maar verkeren doorgaans in een nadelige positie om hun wensen te realiseren. Zo zijn er forse achterstanden in lichamelijke gezondheid, behandeling, veiligheid, inkomen, arbeid en relaties.
De helft zegt meer ondersteuning te willen om deel te kunnen nemen aan de samenleving. Een belangrijk deel van die ondersteuning wordt geboden vanuit de Wet maatschappelijke ondersteuning onder verantwoordelijkheid van de gemeenten (Sociaal domein). De afstemming en samenwerking van de zorg en ondersteuning tussen financiers en aanbieders vanuit de ggz (Zorgverzekeringswet) en het Sociaal domein (Wet maatschappelijke ondersteuning) is een belangrijke randvoorwaarde

Integrale aanpak: herstel en burgerschap

Aansluitend op deze visie streven regionale taskforces naar een integrale aanpak gericht op herstel en burgerschap van mensen met EPA. In deze taskforces werkt Zilveren Kruis samen met gemeenten, professionals en cliënten. Doel is de samenwerking tussen het sociaal en ggz (medisch) domein verder vorm te geven en stimuleren. Dit vraagt om zorg, ondersteuning en begeleiding over de schotten van de individuele organisaties, sectoren en wettelijke kaders heen.

Tien regionale taskforces EPA

In totaal zijn er in tien regio’s in Nederland taskforces opgezet. Hierin zitten ggz-instellingen, RIBW’s, instellingen voor verslavingszorg en gemeenten. In veel gevallen zijn ook vertegenwoordigers van cliënten, naasten, woningcorporaties of de GGD betrokken. Taskforces hebben vaak een trekker in de functie van een onafhankelijk voorzitter, projectleider of programmacoördinator. Primaire activiteiten zijn visievorming, opzetten van multidisciplinaire overlegstructuren en het vormen van multidisciplinaire teams.

Routekaart met keuzehulp

De regionale taskforces EPA hebben verschillende werkwijzen en praktijkvoorbeelden ontwikkeld, die de zorg voor mensen met een ernstige psychische aandoening kunnen verbeteren. Met onderzoeksubsidie van Stichting Achmea Gezondheidszorg heeft Kenniscentrum Phrenos deze werkwijzen en praktijkvoorbeelden geïnventariseerd en beschreven. Daarmee willen we deze kennis landelijk ontsluiten om zo vergelijkbare initiatieven op weg te helpen. De resultaten zijn verwerkt in een routekaart met keuzehulp (zie download hieronder) met daarin landelijke lessen voor het opzetten van een taskforce (routekaart) en de praktijkvoorbeelden voor de inhoud van zorg (keuzehulp). De bijbehorende onderzoeksrapportage (zie download hieronder) is een verantwoording en onderbouwing voor de samenstelling van de routekaart met keuzehulp.

Routekaart en Keuzehulp voor regionale samenwerking tussen ggz en sociaal domein
2018
Chrisje Couwenbergh, Kristien Harmsen, Suzan Oudejans en Lars de Winter
Kenniscentrum Phrenos
Verbeteren van zorg voor mensen met ernstige psychische aandoeningen: Onderzoeksrapportage
2019
Chrisje Couwenbergh, Lars de Winter, Suzan Oudejans, Jaap van Weeghel, Nicky de Bie (Kenniscentrum Phrenos), Peter van Zuidam (Zilveren Kruis)
Kenniscentrum Phrenos

Meer informatie?
Neem contact op met onze experts.

Back To Top