Skip to: IPS met Cognitieve Remediatie Training vooral effectief voor personen met schizofrenie die maatschappelijk op laag niveau functioneren

Kenniscentrum Phrenos website

IPS met Cognitieve Remediatie Training vooral effectief voor personen met schizofrenie die maatschappelijk op laag niveau functioneren

Deze Amerikaanse studie is een secondaire analyse op data van twee RCT’s (N=175) waarbij de werkuitkomsten werden vergeleken van personen met schizofrenie die Individual Placement and Support (IPS) alleen òf IPS met Cognitieve Remediatie Training (CRT) kregen. De vragen waren: 1. Is er verschil tussen de twee groepen (IPS alleen vs IPS + CRT) wat betreft het vinden van regulier betaald werk en het aantal gewerkte uren; 2. Zijn er verschillende werkuitkomsten tussen de op baseline gemeten maatschappelijk laag en maatschappelijk hoog functionerende groep, zoals ingedeeld volgens hun scores op de Quality of Life Scale (QLS) (afkappunt 41). De meetinstrumenten (en werkuitkomsten) werden op baseline, na 12 en 24 maanden afgenomen. Het bleek dat de maatschappelijk laag functionerende groep die IPS + CRT had gekregen na 2 jaar significant meer regulier betaald werk had verricht dan de maatschappelijk laag functionerende groep die alleen IPS had gekregen (49% vs 20%), terwijl er geen significante verschillen bij de maatschappelijk hoog functionerende groepen werden gevonden (54% vs 62%). Dezelfde verschillen werden gevonden wat betreft het aantal gewerkte uren. De maatschappelijk laag functionerende groep had op baseline meer negatieve symptomen, meer cognitieve beperkingen en meer vijandige symptomen zoals gemeten met de PANNS. Bij de maatschappelijk laag functionerende groep bleken verbeteringen in het cognitieve functioneren en van de intrinsieke motivatie, die mede als gevolg van de CRT optraden, samen te hangen met betere werkuitkomsten. Het lijkt zinvol om CRT in IPS-trajecten alleen aan te bieden aan maatschappelijk laag functionerende deelnemers.
Bell MD, Choi KH, Dyer C & Wexler BE (2014). Benefits of Cognitive Remediation and Supported Employment for Schizophrenia Patients With Poor Community Functioning. Psychiatric Services 65(4), 469-475.

Back To Top