Skip to: Hulpverleners, patiënten en verzorgers vinden dat professioneel handelen in een ggz-context iets moet afwijken van het standaard professioneel medisch handelen

Kenniscentrum Phrenos website

Hulpverleners, patiënten en verzorgers vinden dat professioneel handelen in een ggz-context iets moet afwijken van het standaard professioneel medisch handelen

Zich professioneel opstellen ligt aan de basis van het sociale contract tussen de beroepsgroepen en de samenleving. De kernactiviteiten van de medische beroepen worden in wetgeving geregeld en beschermd. In deze Britse studie werd onderzocht in hoeverre in de beleving van patiënten, ouders/verzorgers, verpleegkundigen, ergotherapeuten, psychologen en psychiaters (N=56) van door de ggz geleverde diensten/hulpverlening overeenkomt met de medisch gedefinieerde professionele standaarden. De data werden verzameld middels focusgroepen en interviews (alleen met patiënten) en geordend met behulp van het Professional Attributes Framework (PAF). De data werden geanalyseerd met behulp van een Framework Analysis Approach. Het PAF omvat negen eigenschappen of attributen waaraan een professionele houding en professioneel handelen moeten voldoen: 1. zich inzetten voor en zich verbinden met professioneel handelen (richtlijnen volgen); 2. omgaan met druk; 3. effectieve communicatie met patiënten, verzorgers en collega hulpverleners; 4. blijvend leren en zich professioneel blijven ontwikkelen (feedback kunnen accepteren); 5. organisatie en planning (efficiënt in de rol zijn); 6. focus op patiënten; 7. problemen oplossen en besluiten nemen; 8. zelfbewustzijn en zelfinzicht (eigen beperkingen kennen); 9. effectief werken als onderdeel van een team. Uit de analyse komt naar voren dat de opvattingen over professionaliteit in de ggz van zowel de patiënten als de verzorgers en hulpverleners aansluit bij de eigenschappen zoals die in de PAF beschreven zijn, hoewel de nadruk kan verschillen. Uit de analyse blijkt ook dat iedereen vindt dat voor de ggz-context in de PAF één attribuut ontbreekt, namelijk: 10. samenwerken met ouders/verzorgers. Ouders/verzorgers moeten bij het hulpverleningsproces betrokken worden. Opvallend is dat professionaliteit vooral duidelijk wordt als deze niet aanwezig is. Leidinggevenden in de ggz wordt aanbevolen hun hulpverleners regelmatig erop te wijzen verzorgers bij de behandelplannen te betrekken.
Aylott LME, Tiffin PA, Brown S, Finn GM. (2022). Great expectations: views and perceptions of professionalism amongst mental health services staff, patients and carers. J Ment Health. 2022 Feb;31(1):139-146.

Back To Top