Skip to: Het lang op de wachtlijst voor psychologische ggz-hulpverlening staan heeft over het algemeen nadelige gevolgen voor jongvolwassenen

Kenniscentrum Phrenos website

Het lang op de wachtlijst voor psychologische ggz-hulpverlening staan heeft over het algemeen nadelige gevolgen voor jongvolwassenen

In het VK is het normaal om 18 of meer weken op de wachtlijst voor psychologische ggz-hulpverlening te staan, hoewel het officiële doel van de NHS is om 75% van de aanmeldingen binnen 6 weken te gaan behandelen. (In Nederland is de maximaal vastgestelde wachttijd 14 weken (Treeknorm); meestal wordt die overschreden). Iedereen vindt die wachtlijsten te lang. Weinig is bekend hoe jongvolwassenen deze wachtlijsten ervaren. In deze kwalitatieve Engelse studie werden 7 jongvolwassenen (19-22 jaar) die ervaring hadden met op de wachtlijst staan uitgebreid geïnterviewd en de data werden geordend met behulp van de interpretatieve fenomenologische analyse. Het betrof 5 vrouwelijke en 2 mannelijke studenten; ze hadden tussen de 6 en 47 weken op de wachtlijst gestaan en hadden problemen met angst, depressie, bipolaire – of obsessesief compulsieve stoornis. Drie hoofdthema’s, die door alle geïnterviewden op de een of andere manier werden genoemd, waren: I. Vertrouwen op een alternatieve methode van ondersteuning. I.a. Men zocht naar een alternatieve interventie; deze bestond meestal uit aanvullende psychologische behandeling of medicatie. I.b. De ontwikkeling van coping mechanismen, die zowel tot aangepast als onaangepast, destructief gedrag kon leiden (meditatie; mindfullness; zelfbeschadiging; middelengebruik). I.c. Vertrouwen op sociale steun van familie, vrienden en anderen. II. De onmogelijkheid om voldoende te functioneren. II.a. De bestaande symptomen werden erger, als gevolg van de onzekerheid over de wachttijd. II.b. Impact op leefstijl en fysieke gesteldheid. Men vond het moeilijker om zich op de studie te concentreren, colleges bij te wonen of andere activiteiten te ondernemen. De motivatie nam af en de stress toe. III. Ontwikkeling van negatieve opvattingen, emoties en gedachten. Soms leidde de situatie van op de wachtlijst staan tot de opvatting dat hun klacht niet ernstig genoeg was om geholpen te worden. Dat riep gevoelens van frustratie en wanhoop op. Over het algemeen gaven de jongvolwassenen aan dat door op de wachtlijst te staan hun psychische en fysieke toestand verslechterde.
Punton G, Dodd AL, McNeill A. (2022). ‘You’re on the waiting list’: An interpretive phenomenological analysis of young adults’ experiences of waiting lists within mental health services in the UK. PLoS One. 2022 Mar 18;17(3):e0265542.

Back To Top