Skip to: Het continuümgeloof over schizofrenie vermindert stigma

Kenniscentrum Phrenos website

Het continuümgeloof over schizofrenie vermindert stigma

Zowel publiek stigma als zelfstigma ten aanzien van schizofrenie komt veel voor. Onderzoek wijst erop dat de continuümbenadering van schizofrenie, waarbij de grenzen tussen ‘normale’ mensen en mensen met schizofrenie enigszins vervagen, het stigma in de algemene bevolking kan doen verminderen. In dit Franse onderzoek (N=565) werd de hypothese getoetst dat de positieve werking van het continuümgeloof op publiek stigma en zelfstigma toeneemt als de waargenomen gelijkenis (perceived similarities) tussen jezelf en de persoon met schizofrenie toeneemt. De deelnemers werden geworven via een online survey in de algemene bevolking. De deelnemers kregen at random een korte video te zien met inhouden die gelabeld kunnen worden als Continuüm opvatting over schizofrenie, Categorale opvatting over schizofrenie (d.i. het geloof dat de persoon met schizofrenie ‘anders’ is dan jezelf; essentialisme), en Neutrale inhoud. Daarna werden de volgende vragenlijsten afgenomen: de Questionnaire of Belief in a Continuum in Schizophrenia (QBCS), de door de auteurs zelf ontworpen Scale of Perceived Similarities with Schizophrenia (SPSS), de Explicit Measure of Self-Stereotype Association (EMSSA) (meet zelfstigma) en de Essentialism Schizophrenia Scale (ESS) (meet publiek stigma). Door sterk in de continuümbenadering te geloven kan zelf-stereotypering optreden. De psychometrische eigenschappen van de meetinstrumenten werden gecheckt met Exploratory Factor Analysis (EFA). Uit de variantieanalyses bleek een significant effect van de blootstellingen (Continuüm; Categoraal of Neutraal) op zowel het continuümgeloof als het categoriale geloof. Er werden geen correlaties gevonden tussen het categoriale- en het continuümgeloof, ze staan onafhankelijk van elkaar. Uit de mediatie-analyse bleek dat de effecten van het categoriale- en continuümgeloof op daarmee respectievelijk geassocieerde essentialisme en zelf-sterotypering, gemedieerd werden door de waargenomen gelijkenis zoals gemeten met de SPSS. Anti-stigma interventies kunnen meer effect hebben als de waargenomen gelijkenis tussen personen kan worden vergroot.
Violeau L, Valery KM, Fournier T, Prouteau A. (2020). How continuum beliefs can reduce stigma of schizophrenia: The role of perceived similarities. Schizophr Res. 2020 Jun;220:46-53.

Back To Top