Skip to: GGz-gerelateerd stigma heeft gering tot matig negatief effect op hulpzoekgedrag

Kenniscentrum Phrenos website

GGz-gerelateerd stigma heeft gering tot matig negatief effect op hulpzoekgedrag

In Europa en de VS krijgt tussen de 52-74% van de personen met psychische stoornissen geen behandeling. In deze Engelse systematische review werd gepoogd om op grond van kwantitatieve en kwalitatieve studies uit te rekenen wat de invloed van de verschillende vormen van ggz-gerelateerd stigma is op het hulpzoekgedrag bij psychische problemen. Er worden de volgende vormen van stigma onderscheiden: anticipated stigma; experienced stigma; internalized stigma; perceived stigma; stigma endorsement en treatment stigma. Er werden in totaal 144 relevante studies (met data van 90.189 deelnemers) gevonden, waarvan 56 over de associatie tussen stigma en hulpzoekgedrag, 44 over stigma-gerelateerde barrières om hulp te zoeken en 51 kwalitatieve studies over de processen die ten grondslag liggen aan de relatie tussen stigma en hulpzoekgedrag. De mediane effectgrootte in de associatiestudies was Cohen’s d=0.27, waarbij geïnternaliseerd stigma en behandelingsstigma het vaakst geassocieerd werden met geen contact zoeken met de hulpverlening. Dit effect kan als gering tot matig gekwalificeerd worden. Van alle barrières die in studies naar drempels die mensen met psychische problemen kunnen ervaren om contact op te nemen met hulpverleners genoemd worden, komt stigma op de vierde plaats. Dit gaat meestal om geanticipeerde en ervaren vormen van stigma. Uit studies die ook subgroepen geanalyseerd hebben kwam naar voren dat de volgende groepen vaak onevenredig vaak door stigma weerhouden werden om hulp te zoeken: Aziatische en Afrikaanse Amerikanen, jongeren, mannen, mensen werkzaam in het leger of de gezondheidszorg. Enkele belangrijke thema’s die over dit onderwerp uit de kwalitatieve studies naar voren kwamen: de dissonantie tussen de sociale identiteit en stereotypen over psychische stoornissen; de behoefte om de stoornis verborgen te houden; angst voor discriminatie.
Clement S, Schauman O, Graham T, Maggioni F, Evans-Lacko S, Bezborodovs N, Morgan C, Rüsch N, Brown JS & Thornicroft G (2014). What is the impact of mental health-related stigma on help-seeking? A systematic review of quantitative and qualitative studies. Psychological Medicine 45(1), 11-27.

Back To Top