Skip to: Generieke module Destigmatisering

Kenniscentrum Phrenos website

Generieke module Destigmatisering

Hoewel psychische aandoeningen veel voorkomen, bestaan er over dit onderwerp nog vele vooroordelen; mensen die eraan lijden worden vaak niet begrepen, gemeden of uitgesloten. Deze problematiek wordt samengevat in de termen ‘stigma’ en ‘stigmatisering’. Veel patiënten ervaren stigmatisering als een grote barrière bij maatschappelijke participatie en een dagelijkse bron van zorg. (Zelf)stigma bevordert werkloosheid, sociale angst, sociaal isolement, een geringe kwaliteit van leven, demoralisatie en een laag zelfbeeld.

Inmiddels is er in Nederland veel gaande rond het thema stigma. De tijd is rijp om stigma te verminderen met interventies die (bewezen) succesvol zijn. Een werkgroep door vertegenwoordigers van mensen met ernstige psychische aandoeningen, hun familie/naasten, en de partijen betrokken bij hun behandeling, begeleiding en ondersteuning maakten de generieke module Destigmatisering. Deze module is met methodische ondersteuning van Kenniscentrum Phrenos en het Trimbos-instituut vervaardigd

Generieke module Destigmatisering

De module Destigmatisering wil een bijdrage leveren aan het verminderen van (de negatieve gevolgen van) stigma. Doel van deze module
is om patiënten, ervaringsdeskundigen, naasten, zorgverleners en managers concrete handvatten te bieden om destigmatisering
onderdeel te laten zijn van zorg en begeleiding.
De module en actiekaarten gaan nader in op publiek stigma, zelfstigma en stigma in de hulpverlening en wat daaraan te doen is.
Destigmatisering vraagt niet alleen om het nemen van verantwoordelijkheid voor het aanpakken van het probleem, maar ook om
voortrekkers en kartrekkers.

Download de Generieke Module Destigmatisering op www.ggzstandaarden.nl

Meer informatie? Neem contact op met onze experts.

Back To Top