Skip to: Evaluatie implementatie netwerkpsychiatrie

Kenniscentrum Phrenos website

Evaluatie implementatie netwerkpsychiatrie

Dit is het tweede deel van het project Doorbraak Netwerkpsychiatrie. Hierin worden de activiteiten rondom netwerkpsychiatrie voortgezet. De begeleiding wordt geleidelijk afgeschaald en het doorbraakproject gaat over in een landelijk leernetwerk. Deel 2 loopt van eind 2023 tot begin 2025. 

Inhoud van de evaluatie

In 12 regio’s zijn doorbraakteams aan de slag gegaan met het implementeren van netwerkpsychiatrie. De eerste signalen van cliënten, naasten, ggz-aanbieders, gemeenten en huisartsen zijn positief, maar er is behoefte aan meer inzicht in de uitkomsten op cliënt-, team- en regioniveau. De evaluatie richt zich op het onderzoeken van de implementatie- en veranderprocessen van netwerkpsychiatrie in het doorbraakproject én het vertalen van inzichten naar mogelijkheden voor de bredere toepasbaarheid van netwerkpsychiatrie in Nederland. Door de implementatie van netwerkpsychiatrie aan gericht onderzoek te koppelen, kan de methodiek naar een hoger niveau worden getild en kunnen de voorwaarden worden geschapen die nodig zijn om op landelijke schaal te worden ingebed en impact te hebben.

Doel van de evaluatie

Het doel van deze evaluatie is om het veranderproces in de 12 regio’s van het Doorbraakproject Netwerkpsychiatrie te onderzoeken, zodat bredere en duurzame implementatie van netwerkpsychiatrie in Nederland mogelijk wordt.

Hierbij horen de volgende subdoelen:

  1. zicht krijgen op de resultaten, succesfactoren en belemmerende factoren van de implementatie van netwerkpsychiatrie;
  2. het doorontwikkelen van de netwerkpsychiatrie met een complete implementatie toolkit;
  3. het creëren van de voorwaarden voor landelijke opschaling.

Wat is de aanpak de evaluatie?

Per subdoel worden verschillende activiteiten uitgevoerd:

1. Om inzicht te krijgen in de resultaten, succesfactoren en belemmerende factoren van de implementatie van netwerkpsychiatrie doen we:

  • breed, verkennend onderzoek naar de voortgang en lessen m.b.t. implementatie van netwerkpsychiatrie bij 12 organisaties door middel van gestructureerde interviews en het verzamelen van kwantitatieve gegevens;
  • verdiepend onderzoek naar succesfactoren, belemmeringen, behoeften met betrekking tot de implementatie van netwerkpsychiatrie bij 5 organisaties door middel van semigestructureerd interviews, focusgroepen, micro-analyses, een maatschappelijke business case en co-creatie sessies.

2. Voor het doorontwikkelen van de methode Netwerkpsychiatrie werken we aan:

  • een toolkit voor de implementatie van netwerkpsychiatrie met daarin o.a. informatie en materialen over de Netwerkintake, Resource groepen en structurele samenwerking tussen ggz en sociaal domein, een online training over netwerkpsychiatrie, hulpmiddelen voor implementatie en praktijkvoorbeelden.

3. Het creëren van de voorwaarden voor landelijke opschaling doen we door:

  • het verbreden en voortzetten van het lopende leernetwerk van 12 regio’s in het huidige doorbraakproject;
  • het opzetten van een structureel landelijk scholingsaanbod en intervisie netwerk voor deelnemers;
  • het bouwen aan voorwaarden voor borging met landelijke partijen.

Planning van de evaluatie

De evaluatie is in mei 2023 gestart en loopt tot mei 2025. In het begin van deze periode ligt de nadruk op verzameling en analyseren van gegevens. In de periode daarna ligt de focus op het ontwikkelen van de toolkit en het werken aan de voorwaarden voor landelijke opschaling.

Betrokkenen bij de evaluatie

De evaluatie wordt uitgevoerd bij de 12 deelnemende regio’s uit het doorbraakproject. De 5 regio’s waar verdiepende evaluatie-activiteiten plaatsvinden zijn: Parnassia Noord-Holland, Leviaan, Lister, Antes en Vincent van Gogh.

Floortje Scheepers en Niels Mulder zijn als hoofdonderzoekers verantwoordelijk voor de inhoudelijke sturing van de evaluatie.

Kenniscentrum Phrenos is verantwoordelijk voor de coördinatie en uitvoering van de evaluatie.

Het Trimbos-instituut voert de maatschappelijke business case uit.

De Regiegroep van het doorbraakproject begeleidt de evaluatie, denkt mee over de invulling ervan en geeft feedback op voortgang.

De Expertgroep van het doorbraakproject geeft feedback op voortgang.

Daarnaast is er een adviesgroep bestaande uit zorgverzekeraars, VNG, dNggz, Valente en MIND, die advies geeft en meedenkt over voorwaarden voor landelijke opschaling. Betrokkenheid van MIND waarborgt het perspectief cliënten en naasten.

Meer informatie?
Neem contact op met onze experts.

Back To Top