Skip to: Eerdere hulpvraag bij identificatie met gestigmatiseerde groep met een ernstig psychisch probleem

Kenniscentrum Phrenos website

Eerdere hulpvraag bij identificatie met gestigmatiseerde groep met een ernstig psychisch probleem

Personen die zich identificeren met de gestigmatiseerde groep met een ernstig psychisch probleem gaan eerder hulp zoeken

Uit veel onderzoek komt naar voren dat stigma het op zoek gaan naar hulp in de weg staat. In dit Australische onderzoek (2 deelstudies) wordt bekeken of bepaalde factoren die samenhangen met stigma een positieve invloed kunnen hebben op het hulpzoekgedrag. Als basis dient de Sociale Identiteit Perspectief (SIP)-theorie, die ervan uitgaat dat een deel van het persoonlijke zelf gebaseerd is op het zich verbonden voelen met een specifieke groep. Het zich verbonden voelen met een gestigmatiseerde groep kan ertoe leiden het stigma aan te pakken. In deelstudie 1 (n=90) werd gekeken naar het verband tussen stigma, sociale identificatie en percepties over de groep enerzijds en het overwegen hulp te gaan zoeken anderzijds. Deelnemers werden gerekruteerd uit Amazon’s Mechanical Turk, een online pool waarin iedereen tegen betaling van een kleine vergoeding diensten kan aanbieden. Alleen deelnemers die naar eigen zeggen een psychiatrische diagnose hadden (maar nog geen hulp hadden gezocht), vulden de Life Experience Related to Mental Health survey in. Gemeten werden: hulpzoekgedrag, ervaren discriminatie, sociale identificatie, percepties over de eigen groep en ernst van de symptomen. Er werd een significante associatie gevonden tussen sociale identificatie en de overweging om hulp te gaan zoeken voor het eigen psychische probleem. Bij degenen die een negatieve perceptie hebben van de (eigen) groep met psychische problemen is die associatie het sterkst. Ter controle van deelstudie 1 werden in deelstudie 2 via Facebook 131 deelnemers met een psychiatrische diagnose geworven die dezelfde survey invulden. Hieruit bleek dat sociale identificatie daadwerkelijk hulp gaan zoeken voorspelde. Sociale identificatie met een psychische stoornis en het ervaren van stigma kunnen van belang zijn voor het gaan zoeken van hulp om van die problemen af te komen. Deze processen zijn evenwel zeer complex.
Klik KA, Williams SL, Reynolds KJ. (2018). Toward understanding mental illness stigma and help-seeking: A social identity perspective. Soc Sci Med. Dec 6;222:35-43.

Back To Top