Skip to: De Werkgerichte Geïntegreerde Behandelaanpak (WGB)

Kenniscentrum Phrenos website

De Werkgerichte Geïntegreerde Behandelaanpak (WGB)

De WGB is een gecombineerde behandel- en re-integratiemethode om mensen met veel voorkomende psychische aandoeningen te helpen bij het re-integreren in regulier betaald werk. Het betreft een gecombineerde behandel- en re-integratieaanpak.

Werk maakt vaak een groot deel van ons leven uit en is een belangrijke factor in het ervaren gevoel van welzijn. Betaald werk blijkt gunstig te zijn voor de gezondheid, geeft een betere kwaliteit van leven en kan zelfs een therapeutisch effect hebben voor mensen met psychische klachten. Factoren die hieraan bijdragen, zijn een toegenomen gevoel van autonomie, toename van copingvaardigheden, een betere sociale status, kansen voor persoonlijke ontwikkeling en vermindering van depressie- en angstsymptomen.

Doelgroep en uitgangspunten

De WGB werd ontwikkeld door Reinier van Arkel en UWV ‘s-Hertogenbosch in samenwerking met twee re-integratiebedrijven (PM Arbeid en Job Solutions), en wordt sinds 2016 in deze regio aangeboden.

WGB is bedoeld voor cliënten met matige tot ernstige psychische aandoeningen, met een zorgindicatie voor specialistische behandeling in een van de specialistische behandelteams, én die een uitkering bij UWV ’s-Hertogenbosch hebben.

In de WGB wordt voor de behandeling  werkgerichte cognitieve gedragstherapie (W-CGT) als uitgangspunt genomen. Kenmerkend voor de WGB is dat in de behandeling op twee fronten tegelijkertijd wordt gewerkt: klachtenreductie én re-integratie. Werken (of op een andere manier maatschappelijk participeren) wordt tijdens de behandeling ingezet als middel tot het herstel van cliënten. Door het opdoen van ervaringen in de praktijk die meegenomen kunnen worden in het behandeltraject, kunnen cliënten door het bevorderen van hun self-efficacy ofwel competentiebeleving, weer gaan vertrouwen op hun mogelijkheden.

Hoe werkt WGB?

De start van een WGB-traject bestaat uit het voeren van een intakegesprek bij ggz, het stellen van een indicatie en het opstellen van behandeldoelen. Hierbij wordt in nauw overleg met de cliënt gekeken naar de geschiktheid en motivatie van cliënt om parallel aan zijn behandeltraject deel te nemen aan een re-integratie traject.
De geschiktheid voor deelname hangt er onder andere van af of een cliënt binnen een jaar in principe weer in staat is tot re-integratie in een reguliere baan. Met het ondertekenen van een dubbelloops machtiging, waarbij medische informatie uitgewisseld mag worden tussen de ggz-instelling en UWV, wordt de cliënt aangemeld bij UWV. De cliënt wordt uitgenodigd voor een gesprek bij de arts en de arbeidsdeskundige van UWV als voldaan is aan de inclusiecriteria (onder andere het hebben van een Ziektewet-, WIA- of Wajong-uitkering en wonend in de betreffende UWV-regio). De voorwaarden voor werk, voor de werkomgeving en eventuele aandachtspunten voor re-integratie worden door de arts in kaart gebracht en de arbeidsdeskundige gaat vervolgens in op het arbeidsverleden, opleidingen, wensen ten aanzien van arbeid en de werkgerichte doelen. Dit wordt vastgelegd in een plan van aanpak. Hierna gaat het traject van twaalf maanden van start.

Als het traject van start kan, wordt de cliënt aangemeld bij één van de deelnemende re-integratiebedrijven en wordt het plan van aanpak gedeeld met cliënt, behandelaar en re-integratiecoach. Het plan van aanpak dient als basis voor het re-integratieplan opgesteld door de re-integratiecoach samen met de client. De behandelaar stelt samen met de cliënt naast de reguliere therapiedoelen, ook werkgerichte doelen op in het behandelplan. Het re-integratieplan en behandelplan vormen de basis voor het integrale behandel- en re-integratieplan. Zo heeft iedere partner in het WGB-protocol voldaan aan de procedurele eisen van de organisatie en worden er geen (medische) gegevens onrechtmatig gedeeld. Het integrale behandel- en re-integratieplan wordt in een vier-gesprek, met cliënt, behandelaar, arbeidsdeskundige en re-integratiecoach besproken.

Gedurende het traject vindt er gemiddeld elke drie weken contact plaats tussen de behandelaar en de coach over de voortgang van het traject. Indien nodig vindt tussentijds overleg plaats met betrokkenen. Elke zes weken vindt er een casuïstiekbespreking plaats, waarin UWV-arts,  arbeidsdeskundige,  re-integratiecoaches en ggz-behandelaren vertegenwoordigd zijn. Na twaalf maanden volgt een afsluitend vier-gesprek, waarbij het traject en de behaalde doelen geëvalueerd worden.

Documenten

Helma Cissen. Sneller herstel door samenwerking tussen ggz en UWV. Adviesrapport mei 2017. Download

W.H.J.M. Cissen-van Heugten, P.T. van der Heijden, I. Slaats, S.E. Lagerveld (2019). Sneller herstel van arbeidsparticipatie bij samenwerking van specialistische ggz en UWV; een pilotstudie. Tijdschrift voor psychiatrie, jaargang 61, mei 2019, p. 326-334. Download

Cliëntenfolder Download

Wetenschappelijke achtergrond: de stand van zaken. Hoofdstuk uit de verhalenbundel Samen naar werk. Download

Download hier de gehele bundel: Samen naar werk (reiniervanarkel.nl)

 

Back To Top