Skip to: De Open Dialogue-interventie lijkt meer aan de wensen van mensen met een acute psychiatrische crisis tegemoet te komen dan de standaard crisisinterventie

Kenniscentrum Phrenos website

De Open Dialogue-interventie lijkt meer aan de wensen van mensen met een acute psychiatrische crisis tegemoet te komen dan de standaard crisisinterventie

In Engeland wordt geëxperimenteerd met het inzetten van de in Finland ontwikkelde Open Dialogue (OD)-benadering bij acute psychiatrische problemen. Een belangrijk kenmerk van deze benadering is het betrekken van het sociale netwerk (familie en vrienden) van de cliënt bij de behandeling van het psychische probleem. Dialogisme, het bevorderen van de dialoog, staat daarbij voorop. De eigen regie van de cliënt vormt het uitgangspunt. Niets wordt besproken over de cliënt zonder de cliënt. Om de haalbaarheid van een grote RCT, waarin de klinische- en kosteneffectiviteit van OD bij een crisis wordt vergeleken met de standaard crisisinterventie, te onderzoeken werden 11 patiënten die óf door een OD-team (N=6; OD-deelenemers) óf door een standaard interventie team (N=5; TAU-deelnemers) waren behandeld, in dit Engelse onderzoek 3 maanden na het begin van de interventie over hun ervaringen geïnterviewd. Met behulp van thematische analyse werden thema’s gevonden die vaak door de deelnemers genoemd werden en die de ervaringen van de deelnemers weergaven. Thema 1: Zich in staat voelen om te vertrouwen op en toegang te krijgen tot geestelijke gezondheidszorg. Met name de OD-deelnemers voelden zich ondersteund omdat ze altijd toegang tot een hulpverlener hadden. Dat gold veel minder voor de TAU-deelnemers, die zich vaak in de steek gelaten voelden. Thema 2. Ondersteunende en begripvolle familie en vrienden. Bijna alle deelnemers onderschreven dat familie en vrienden van belang waren. Bijna alle OD-deelnemers vonden het belangrijk dat mensen uit hun sociale netwerk aan de therapeutsiche sessies deelnamen. Eén OD-deelnemers stelde dat niet op prijs. Voor de TAU-deelnemers was het sociale netwerk van belang na de interventie. Thema 3. Een keuze en een stem hebben. Alle OD-deelnemers waardeerden dat ze autonomie in de sessies hadden, dat er echt naar hen geluisterd werd. De TAU-deelnemers voelden minder controle over hun behandeling. Thema 4. Verwarring en zin geven aan de ervaring. De deelnemers van beide groepen ervoeren verwarring van wat hen overkwam en over hoe het hulpverleningstraject eruit zou gaan zien.
Sunthararajah S, Clarke K, Razzaque R, Chmielowska M, Brandrett B, Pilling S. (2022). Exploring patients’ experience of peer-supported open dialogue and standard care following a mental health crisis: qualitative 3-month follow-up study. BJPsych Open. 2022 Jul 22;8(4):e139.

Back To Top