Skip to: Bij GGZ-cliënten die betrokken zijn bij een consumer run zelfhulp programma neemt zelfstigma af en de zelfeffectiviteit toe

Kenniscentrum Phrenos website

Bij GGZ-cliënten die betrokken zijn bij een consumer run zelfhulp programma neemt zelfstigma af en de zelfeffectiviteit toe

In de VS zijn er twee manieren om consumer run programma’s te organiseren: 1. Het participerend democratisch model, waarbij de (ex-)cliënten op alle niveaus inspraak hebben (Self-Help Agencies – SHA); 2. Het hiërarchisch georganiseerd model met als directie een ex-cliënt en een staf van minimaal de helft ex-cliënten, waarbij de cliënten weinig invloed op de besluiten hebben (Board- and Staff-Run Consumer-Operated Service Programs – BSR-COPS). In deze dubbele RCT werd de relatieve effectiviteit van SHAs en BSR-COPSen op de ontwikkeling van zelfstigma, empowerment en zelfeffectiviteit gemeten. In de ene RCT werd een groep die zowel hulp kreeg van een Community Mental Health Agency (CMHA) als betrokken was bij een SHA (SHA-CMHA; N= 403) vergeleken met een groep die alleen van een CMHA hulp kreeg (N=102). De tweede RCT vergeleek de ontwikkeling van een groep die deelnam aan zowel BSR-COPS als CMHA (N=86) met een groep die alleen van een CMHA hulp kreeg (N=53). Zelfstigma werd gemeten met de Attitudes Toward Persons with Mental Illness Scale (ATPMIS), de mate waarin deelnemers gesterkt werden door in een organisatie te functioneren werd gemeten met de Organizationally Mediated Empowerment Scale (OMES) en de zelfeffectiviteit met de Self-Efficacy Scale (SES). Er is gemeten op baselineen na 8 maanden. Het bleek dat de SHA-CMHA deelnemers een significant grotere positieve verandering in zelfstigma scoorden in vergelijking met de CMHA-groep, en dat dit kwam omdat dat ze zowel aan SHA als aan CMHA deelnamen (b=1.20) én aan een toegenomen empowerment (b=.27). Bij de BSR-COPS groep daarentegen nam het zelfstigma toe (b=-4.73). Het participerend democratisch model lijkt veel beter voor het herstel.
Segal SP, Silverman CJ & Temkin TL (2013). Self-Stigma and Empowerment in Combined-CMHA and Consumer-Run Services: Two Controlled Trials. Psychiatric Services 64 (10), 990-996.

Back To Top