Skip to: Bekenden van mensen met psychische problemen denken dat het grootste deel van hen door de omgeving goed behandeld worden

Kenniscentrum Phrenos website

Bekenden van mensen met psychische problemen denken dat het grootste deel van hen door de omgeving goed behandeld worden

In onderzoek naar de effecten van anti-stigmacampagnes wordt bij de respondenten altijd gevraagd naar veranderingen in kennis, eigen houding en eigen (voorgenomen) gedrag. Omdat het echte gedrag niet gemeten wordt, blijven de daadwerkelijke effecten van antistigma interventies ongewis. In Engeland werd de landelijke antistigma campagne Time To Change (TTC) van 2007-2009 gehouden met als doel een afname van stigma en discriminatie met 5%. Sinds 2008 wordt jaarlijks in het kader van een grotere survey de Attitudes to Mental Illness survey bij het algemene publiek afgenomen. Bij mensen met een psychiatrische stoornis wordt de Viewpoint survey afgenomen om de mate van ervaren discriminatie te meten. In navolging van een survey in Australië waarbij aan mensen die iemand met een psychisch probleem zeiden te kennen werd gevraagd hoe zij met die perso(o)n(en) omgaan, werd in de Engelse Attitudes to Mental Illness 2017 expliciet op deze subgroep ingezoomd. In het kader van de survey werden o.a. afgenomen: Mental Health Knowledge Schedule (MAKS), Community Attitudes Towards the Mentally Ill scale (CAMI), Reported and Intended Behaviour scale (RIBS). Van de in totaal 1720 respondenten, rapporteerden 517 (30,1%) dat ze iemand ouder dan 16 jaar kenden met een psychisch probleem. Er werd o.a. gevraagd wat voor psychisch probleem die bekende had, hoe ze dat wisten, en hoe er volgens hen door de sociale omgeving en henzelf met die persoon werd omgegaan. De meeste respondenten geloofden dat de bekende (vriend, geliefde, familielid, collega, buurtbewoner e.d.) op de verschillende levensdomeinen (familie, vrienden, hulpverleners, werk) goed behandeld werden. Slechts 5,1% van de respondenten gaf aan de persoon vermeden te hebben. De meerderheid (58,1%) vermeldde dat de persoon met een psychisch probleem zelfs extra positief werd behandeld. Dit staat haaks op de bevindingen uit de Veiwpoint survey.
Rossetto A, Robinson EJ, Reavley NJ, Henderson C. (2019). Perceptions of positive treatment and discrimination towards people with mental health problems: Findings from the 2017 Attitudes to Mental Illness survey. Psychiatry Res. Jan 9;273: 141-148.
Trefwoord: Destigmatisering

Back To Top