Skip to: Samenwerking in ggz en sociaal domein

Kenniscentrum Phrenos website

Samenwerking in ggz en sociaal domein

De behoeften van mensen met ernstige psychische aandoeningen hebben zelden alleen te maken met psychische en/of verslavingsproblematiek. Vaak gaat het om universele thema’s als geaccepteerd worden als persoon, een sociaal netwerk hebben en deelnemen aan het maatschappelijk verkeer. Het verschil met andere burgers is dat mensen met deze aandoeningen forse achterstanden hebben in lichamelijke gezondheid, veiligheid, inkomen, arbeid en relaties. Daarom willen velen graag ondersteuning om deel te kunnen nemen aan de samenleving. Omdat hun problemen zo uiteenlopend zijn, zijn mensen met ernstige psychische problemen vaak aangewezen op hulp vanuit verschillende wettelijke kaders en bekostigingsstructuren. Dit vraagt om een netwerk rond de cliënt van personen en voorzieningen waarin verschillende partijen samenwerken.

Samenwerking in netwerken

Sinds de invoering van de Wmo en de Participatiewet zijn de gemeenten op een aantal belangrijke terreinen verantwoordelijk voor de ondersteuning en re-integratie van mensen met een ernstige psychische aandoening. Denk aan inloop en dagbesteding, beschermd wonen en inclusie. Doel van deze decentralisatie is een betere aansluiting op de lokale netwerken en mogelijkheden voor ondersteuning, zoals welzijnswerk in de wijk en bewonersinitiatieven. Hiermee zijn gemeenten voor de ggz een belangrijke samenwerkingspartner geworden in het leveren van goede zorg voor mensen met ernstige psychische problemen.
Beleidsmatig en op uitvoeringsniveau is er al veel gedaan om een regionaal zorgaanbod te stimuleren. Phrenos probeert waar mogelijk de betrokken partijen op landelijk, regionaal en lokaal niveau te ondersteunen bij het ontwikkelen van een goede samenwerking tussen ggz en sociaal domein.

 

Back To Top