Skip to: Training Pluis – niet pluis

Kenniscentrum Phrenos website

Training Pluis – niet pluis

Hoe ga je als wijkteam om met ggz-problematiek?

We verwachten veel van wijkteams rondom ggz-problematiek en mensen met verward gedrag. Maar hoe ga je als generalist om met deze specifieke en complexe problemen? Daarvoor geeft Kenniscentrum Phrenos in samenwerking met de Academie Sociaal Domein (JB Lorenz) de training Pluis – niet pluis.

Waarom deze training?

Steeds meer mensen met psychische problemen komen in aanraking met (sociale) wijkteams en buurtteams. Recent onderzoek wijst uit dat medewerkers in het gemeentelijke domein de signalering en ondersteuning van mensen met psychische problemen, een licht verstandelijke beperking en/of multiproblematiek lastig vinden. Het is de taak van de gemeente om ervoor te zorgen dat haar medewerkers goed geschoold zijn en over voldoende vaardigheden beschikken.

Doel van de training

De training helpt wijkteammedewerkers en beleidsmakers hoe zij concreet om moeten gaan met een ‘niet-pluis’ gevoel. Doel van de training is dat deelnemers ander gedrag leren herkennen, er globaal mee leren omgaan en een goede verbinding tussen zorg en ondersteuning kunnen maken. In de training wordt samen met de deelnemers een actieplan opgesteld.

Na het volgen van deze training hebben de deelnemers:
• handvatten zodat men kan omgaan met een niet-pluis gevoel bij mensen met psychische problematiek;
• kennis van de belangrijkste (gedrags)kenmerken van psychische problematiek;
• kennis om een inschatting te maken of en wie ze nodig hebben met welke expertise in het geval van vroegsignalering;
• inzicht in de expertise die ggz-professionals hebben;
• inzicht in de verschillende soorten ggz-zorgfuncties.

Inhoud van de training

De training bestaat uit een kennis- en een werkdeel. In het kennisdeel wordt besproken hoe de zorginfrastructuur van de regio met alle ggz-functies eruitziet. Hierbij wordt voortgewerkt op de uitkomsten van een huiswerkopdracht. Daarnaast wordt op basis van een wijkscan met data uit Vektis en de Monitor Maatschappelijk Resultaat inzichtelijk gemaakt welke psychische problematiek er in het gebied van het wijkteam speelt. Tot slot bespreken we de impact van actuele en aanstaande ontwikkelingen.

In het werkdeel gaan we aan de hand van de Wegwijzer Wmo-Psy: Pluis – niet pluis eerst oefenen met omgaan met ander gedrag, waarna we werken aan een actieplan: wat gaan het wijkteam concreet doen en wat heeft het daarvoor nodig?

We reiken tools aan en formuleren gezamenlijk een antwoord op de volgende vragen:
• Wat doen wij in ons wijkteam met ggz?
• Hoe ga ik om met signalen, wat is mijn rol en wat heb ik als professional nodig om met ggz-problematiek om te gaan?
• Wat hebben wij als wijkteam nodig als we kijken naar alle ontwikkelingen binnen de ggz en de ggz-problematiek in onze wijk?

Duur training

Twee dagdelen

Financiering trainingsplan

Gemeenten kunnen laagdrempelig bij ZonMw financiering aanvragen voor een trainingsplan.
Voor meer informatie over financiering kunnen gemeenten terecht bij Rob van Renen: rob@jblorenz.nl

Back To Top