Skip to: WRAP In-company scholing

Kenniscentrum Phrenos website

WRAP In-company scholing

Kenniscentrum Phrenos heeft samen met HEE (Herstel, Empowerment en Ervaringsdeskundigheid) het initiatief genomen  in nauwe samenwerking met het Copeland Center WRAP in Nederland beschikbaar te maken. Aan organisaties wordt het gehele implementatietraject van WRAP aangeboden.

WRAP scholings- en implementatietraject

1. Voorlichting: Besluit een organisatie te starten met een implementatietraject, dan begint dat met een voorlichting, een presentatie over WRAP voor alle deelnemers aan de WRAP-training

2. WRAP-training: Het traject start met een WRAP-training.: een eigen WRAP maken. Deze training bestaat uit 8 bijeenkomsten van 2,5 uur. Deelname aan de WRAP is altijd vrijwillig.
WRAP-groepen worden gefaciliteerd door twee geschoolde WRAP-facilitatoren.

Let wel! Sommige instellingen hebben al eigen facilitators. Die kunnen dan vanzelfsprekend de eerste twee stappen zelf voor hun rekening nemen.

3. Voorbereiding: Aanstaande facilitators worden voorbereid op de Facilitatortraining

4. Kick-off: Alle aanstaande facilitators en betrokkenen bij de implementatie worden geïnformeerd over de consequenties voor de organisatie.

5. Facilitatortraining: Deze opleiding van facilitators bestaat uit 5 bijeenkomsten van 8 uur en wordt gegeven door twee Advanced level WRAP facilitators.  Voorwaarden voor deelname zijn: een eigen WRAP en instemming met de 15 ethische grondslagen.

6 Implementatieondersteuning: deze ondersteuning bestaat uit:

  • Implementatieplan (doelstelling, verantwoordelijkheid, ondersteuning facilitators, voorlichting, middelen)
  • Intervisies (de facilitators onderhouden deskundigheid d.m.v. intervisies en een tweejaarlijkse refresher)
  • Consultatie (gedurende één jaar wordt doorlopend consultatie verleend over implementatie en kwaliteitsbewaking

Tweejaarlijkse refresher

De certificering van WRAP-facilitators is altijd voor twee jaar. Voorwaarde voor verlenging van het certificaat is het volgen van een twee- of driedaagse refresher, afhankelijk van de leerdoelen. Hiervoor organiseert Phrenos regelmatig de training Landelijke refresher WRAP Facilitator.

Wat is WRAP en voor wie is het bedoeld?

WRAP (Wellness Recovery Action Plan) is in 1997 ontwikkeld door Mary Ellen Copeland, vanuit haar ervaring met psychische ontwrichting. WRAP is een instrument voor zelfonderzoek, een toevoeging aan alles wat je al weet van jezelf, wat werkt en wat je goed doet. Jij beslist wat je deelt, wanneer en met wie.
WRAP is voor iedereen die persoonlijke verantwoordelijkheid wil nemen voor het eigen welbevinden en erachter wil komen wat voor hem of haar werkt. WRAP werkt los van rollen en diagnostische kaders. Het is dus geen signaleringsplan of begeleidingsplan. En je kan met WRAP geen hulpverlening of medicatie vervangen.

Het herstelprogramma van WRAP bestaat uit:

– Vijf sleutelbegrippen: hoop, persoonlijke verantwoordelijkheid, eigen ontwikkeling, opkomen voor jezelf en steun
– Een gereedschapskoffer voor een goed gevoel
– Herstelthema’s die verdieping bieden
-De zes actieplannen van WRAP:
1. Dagelijks onderhoudsplan
2. Triggers
3. Vroege waarschuwingstekens
4. Signalen van ontsporing
5. Crisisplan
6. Post-crisisplan

Waarom starten met WRAP?

WRAP geeft mensen een instrument in handen om het eigen herstel vorm te geven. Daarmee geeft WRAP organisaties houvast om aan te kunnen sluiten bij het persoonlijke proces van mensen en zo inhoud te geven aan herstelondersteunende zorg.
Ook medewerkers kunnen een WRAP-cursus volgen. Dit ondersteunt hun eigen welbevinden en kan ertoe bijdragen dat zij zich bewuster worden van de principes van herstelondersteunend werken. Door rollen en diagnostische kaders los te laten werkt WRAP destigmatiserend.
De scholing tot WRAP-facilitator ondersteunt de ontwikkeling van de competenties van ervaringsdeskundigen.
WRAP biedt ervaringsdeskundigen een eigen instrument om hun werk vorm te geven.

Wetenschappelijk bewijs en Erkende interventie

–  Cook (2011): minder symptomen, meer hoop, hogere subjectieve kwaliteit van leven
– Jonikas (2011): beter opkomen voor eigen belangen bij ggz-hulpverleners
– Cook (2013): verminderde zorgvraag en zorgkosten

WRAP is opgenomen in de databank Erkende interventies. De interventie is erkend door de Erkenningscommissie langdurige ggz op 4 maart 2015. De website meldt: De interventie WRAP is op alle onderdelen helder beschreven en goed onderbouwd. Uit Amerikaanse onderzoeken blijkt dat WRAP bijdraagt aan de kwaliteit van leven en een afname van zorgbehoefte en zorggebruik. Resultaten van Nederlands effectonderzoek zijn nog niet beschikbaar.

U kunt meer lezen over WRAP in het artikel Boertien, D., Bakel, M. van en Weeghel, J. van (2012). Wellness Recovery Action Plan in Nederland. Een herstelmethode bij psychische ontwrichting. In: MGv 76-5, p. 276-84. Utrecht: Trimbos-instituut, www.mgvonline.nl. Download het hele artikel hier.

Infosheet Welness Recovery Action Plan WRAP
2020
Dienke Boertien
Kenniscentrum Phrenos
Back To Top