Skip to: Over Actieplatform Herstel voor Iedereen!

Kenniscentrum Phrenos website

Over Actieplatform Herstel voor Iedereen!

Actieplatform ‘Herstel voor Iedereen!’ wil de positie van mensen met een ernstige psychische aandoening verbeteren. Het doel is een derde meer herstel. Om dit te bereiken schreven bestuurders van 17 ggz-instellingen actieplannen die onderling worden getoetst en uitgewisseld. Het platform is een lerend netwerk. Kenniscentrum Phrenos ondersteunt samen met het Trimbos-instituut dit netwerk.

Resultaten van de plannen

Wat de actieplannen precies opleveren wordt op verschillende manieren gemeten, getoetst of onderzocht.

Monitor

Kenniscentrum Phrenos voert in samenwerking met het Trimbos-instituut een kwalitatieve en kwantitatieve monitor uit om het resultaat van de plannen te meten. Het onderzoek is gestart met de kwalitatieve monitoring van het actieplatform: een ronde waarin instellingen onpartijdige en kritische feedback gaven op elkaars actieplannen. We noemen dit de Feedback Actieplannen in Triade (FAT).
Triadetams toetsen de plannen met een checklist. De teams bestaan uit cliënten, naasten en behandelprofessionals en/of beleidsmakers. De besturen koppelen jaarlijks terug of en op welke manier de feedback tot aanscherping van het actieplan heeft geleid. Zo blijven de actieplannen dynamisch en worden ze steeds beter.

MoVIT

Een andere methode om de praktijk te verbeteren is MoVIT, Model voor Intercollegiale Toetsing. Dit model is onder andere in een pilot binnen ‘Herstel voor Iedereen’ tot stand gekomen. MoVIT is een bijeenkomst voor triadeteams – verrijkt met professionals, managers en maatschappelijke partners betrokken bij het actieplan. Dit is het Triadeteam-PLUS. Twee Triadeteams-PLUS ontmoeten elkaar rondom een inhoudelijk thema dat in hun actieplan verdieping nodig heeft. Een kijkje in elkaars keuken, waarbij teams meer inzicht krijgen in de actuele stand van zaken rondom het gekozen thema. Daarbij formuleren ze doelen voor de korte en lange termijn. Deelnemers aan de pilot benoemden ‘inspiratie’ als een van de positiefste punten van MoVIT.

Kwantitatief onderzoek

Onderzoekers van iedere instelling maken een instellingspecifiek meetplan waarin zij de aanpak van de dataverzameling, analyses en rapportage beschrijven om de voortgang en effecten van het eigen actieplan te meten. Daarnaast maken onderzoekers van de verschillende instellingen een generiek meetplan.

Themanetwerken

Leden van het actieplatform leren van elkaar en wisselen kennis uit rond specifieke subthema’s binnen het overkoepelende thema Herstel. Hiervoor zijn 8 themanetwerken actief:

  1. Herstelondersteunende ggz-zorg in de wijk
  2. Licht Verstandelijke Beperking (LVB) en Ernstig Psychische Aandoening (EPA)
  3. Methodieken ter bevordering van maatschappelijk herstel
  4. Opschalen inzet ervaringsdeskundigheid
  5. Somatische gezondheid bij EPA kan en moet beter
  6. Transformatie herstelgericht wonen
  7. Vroege herkenning en her-diagnostiek
  8. Werken aan herstel vanuit de triade

Werkconferenties

De onderwerpen van de themanetwerken komen terug op landelijke werkconferenties. Deze conferenties vinden drie keer per jaar plaats en alle lidinstellingen zijn daarbij aanwezig. Het programma voor deze bijeenkomsten wordt in samenwerking met de leden van het themanetwerk samengesteld.

Meer informatie

Regelmatig verschijnt er een nieuwsbrief van ‘Herstel voor Iedereen’. Hierin kunt u de voortgang van het platform volgen.

Meer informatie over Herstel voor Iedereen vindt u op www.herstelvooriedereen.nl.

Back To Top